Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 83

HR
HR - 73
NAČIN UPOTREBE
Ovaj uređaj bio je proizvođen kako bi usisivaо
tečne ili solidne supstance, u skladu sa tabe-
lom tehničkih podataka iz uputnog dela knji-
ge. Bio je proizvođen samo za tu svrshu.
OPASNOST:
Proizvođač se ne može smatrati odgovor-
nim za eventualna oštećenja prouzroko-
vana neprikladnom ili nepravilnom upo-
trebom.
Svaki drugačiji oblik upotrebe oslobađa
proizvođača od odgovornosti za štete na-
nesene ljudima i/ili stvarima te dovodi do
gubitka svih prava iz jamstva.
NEPRAVILNA UPOTREBA
Ne upotrebljavajte uređaj za:
- Usisavanje zapaljivih, eksplozivnih, koro-
zivnih ili toksičnih tvari.
- Usisavanje toplih tvari.
- Ne upotrebljavajte uređaj na kojem su
postavljeni dodaci za usisavanje tekućina
kako biste usisavali prašine i obrnuto.
Ne upotrebljavajte uređaj u prostorima u koji-
ma postoji opasnost od eksplozije.
PRIPREMA UREĐAJA
Montaža kolica
(za modele opremljene košaricu)
- Stavite kolica na zemlji (1 Sl. 1).
- Stavite kućište (2 Sl. 1) na kolicima, fiksi-
rajte podlogu u plastiku (3 Sl. 1) sa šipke
(4 Sl.1) kolica.
Usisivač za prašinu
Za uređaje opremljene odgovarajućim na-
stavcima.
- Otkvačite ručice (5 Sl. 2) i odstranite po-
klopac (6 Sl. 3) zajedno s motornom jedi-
nicom.
- Odstranite poliesterski filtar (8 Sl. 4).
- Proverite, ako je slučaj, dali se u unutraš-
njim delu uređaja nalazi đak od hartije (7
Sl. 4).
- U slučaju ako se đak od hartije (7 Sl.
4) ne nalazi gde treba, montirajte đak u
skladu sa sledećim redosledom:
Montirajte đak od hartije (7 Sl. 5) u utič-
nici (9 Sl. 5) sve do kada ne pređe preko
kragne (10 Sl. 5).
- Ponovno namjestite poliesterski filtar (8
Sl. 4).
- Ponovno namjestite poklopac i pričvrstite
ga pomoću ručica (5 Sl. 2).
- Umetnite, sve do kraja, naglavak (11 Sl.
6) usisne cijevi u otvor (12 Sl. 6) koji se
nalazi na spremniku.
- Da biste oslobodili rukava (11 Sl. 6) priti-
snite i držite tipku (13 Sl. 6), a zatim izvu-
cite rukav (11 Sl. 6).
- Kombinirajte ergonomsi držač (15 Sl. 7)
ili fleksibilnu cjev (16 Sl. 7) zavisno od
modela, sa predužetkom (14 Sl. 7).
- Pridružite se dvije krute proširenja (17-18
Sl. 8) po podudarati dvije reference
(19-20 Sl. 8), ako je bilo.
- Montirajte na tvrdom predužetku (21 Sl.
9) željeni pribor (deo za usisivanje, četku
za prašinu, pribor za tesne prostore, deo
za podove itd).
NAPOMENA:
Za modele koje imaju u sastavu ergonom-
ski držač, moguće je podešavanje snage
usisivanjeа kroz akcionisanje selektora (22
Sl. 10).
Kroz otvaranje prozora (23 Sl. 10) dobija se
manja snaga usisivanja.
Konektiranje električne četke
Za uređaje opremljene sa utičnicom:
- Podignite poklopac (24 Sl 11).
- Priključite utikač električne četke (25 Sl.
11) koja se nalazi u gornjem delu usi-
svaća (maksimalna dopunjena snaga
200W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 73 14/12/12 15.13