Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 63

TR
TR - 53
KULLANIM ŞEKLİ
Bu cihazlar sıvı veya katı maddeler emmeye
yada bu tür maddelerin ikisini de birden em-
meye tasarlanmıştır. Çalışma şekli kılavuzun
giriş bölümünde bulunan teknik veri tabela-
sında açıklanmıştır. Cihazlar sadece bu kul-
lanım için tasarlanmıştır.
TEHLİKE:
İmalatçı firma cihazın uygunsuz veya ha-
talı kullanımından doğabilecek zararlar-
dan sorumlu değildir.
Yukarıda belirtilen kullanım amacı dışına
çıkılması durumunda imalatçı firma kişi
ve/veya nesnelere gelebilecek zararlar-
dan sorumlu değildir, ayrıca bu durumda
makinenin garantisi geçersiz hale gelir.
HATALI KULLANIM
Cihazı aşağıdaki amaçlar için kullanmayınız:
- Yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı veya toksik
maddeleri çekmek için.
- Sıcak maddeleri çekmek için.
- Sıvı çekme versiyonunu toz çekmek için
veya tersi durumda toz çekme versiyonu-
nu sıvı çekmek için kullanmayınız.
Cihazı patlayıcı olma riski arz eden ortamlar-
da kullanmayınız.
CİHAZIN HAZIRLANMASI
Arabanın takılması
(Sepeti ile donatılmış modeller için)
- Arabayı zemin üzerine yerleştirin (1 Şekil.
1).
- Cihazın gözdesini (2 Şekil. 1) araba üze-
rine yerleştirin; plastik tutturma parçası (3
Şekil. 1) arabanın (4 Şekil. 1) miline gire-
cektir.
Toz çekmek için
Uygun aksesuarlarla donatılmış cihazlar için.
- Kolları (5 Şekil. 2) kancalarından çıkarı-
nız ve mot or grubunun kapağını (6 Şekil.
3) tümüyle çıkarınız.
- Polyester filtreyi (8 Şekil. 4) çıkarınız.
- Gerekirse, cihaz içinde kağıt çuval olup
olmadığını kontrol ediniz (7 Şekil. 4).
- Kağıt çuval (7 Şekil. 4) cihaz içinde mev-
cut değilse ve gerekirse, aşağıda belirti-
len şekilde monte edilecektir:
Kağıt çuvalı (7 Şekil. 5) deliğine (9 Şekil.
5) yerleştirip halkanın (10 Şekil. 5) aşıl-
masını sağlayacaksınız.
-
Polyester filtreyi (8 Şekil. 4) yerine takınız.
- Kapağı yerine takınız ve kollarla (5 Şekil.
2) kilitleyiniz.
- Emme borusunun manşonunu (11 Şekil.
6) gövdenin üzerindeki ağıza (12 Şekil. 6)
sokunuz ve sınır sonuna kadar itiniz.
- Kolu (11 Şekil. 6) serbest bırakmak için
anahtarı (13 Şekil. 6) basın; sonra anah-
tarı basılı tutarak kolu (11 Şekil. 6) çekin.
- Modeline göre ergonomik sapı (15 Şekil.
7) veya esnek hortumu (16 Şekil. 7) uzat-
ma parçasıyla (14 Şekil. 7) birleştirecek-
siniz.
- Latılmak iki katı uzantıları (17-18 Şekil. 8)
tarafından rastlamak iki referans (19-20
Şekil. 8), eğer varsa.
- Esnemeyen uzatma (21 Şekil. 9) bölü-
münün başına gerekli başlığı takacaksı-
nız (emme başlığı, toz fırçası, dar yerlere
ulaşan başlık, zemin başlığı, vesaire).
NOT:
Ergonomik saplı modellerde (22 Şekil. 10)
kapak aracılıyla emiş gücünü ayarlayabilir-
siniz.
Kapağı açıp boşluğu (23 Şekil. 10) arttırınca
emiş gücü azalıyor.
Elektrikli fırçanın takılması
Prizi olan modeller için:
- Asansör kapak (24 Şekil. 11).
- Elektrikli fırçanın fişini (25 Şekil. 11)
elektrik süpürgesinin üst bölümünde bu-
lunan prize sokacaksınız (azami güç: 200
W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 53 14/12/12 15.12