Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 62

ITSK
SK - 52
PROBLÉM PRÍČINA ODSTRÁNENIE
PROBLÉMU
Vysávač nefunguje. Tlačidlo nie je stlačené.
Zástrčka nie je zapojená.
Výpadok dodávky prúdu.
Stlačte tlačidlo.
Vložte zástrčku do elektrickej
zásuvky.
Skontrolujte napájacie vede-
nie.
Vysávač dostatočne nevy-
sáva.
Papierové vrecko je plné.
Filtračné prvky sú upchaté.
Príslušenstvo alebo trubice
sú upchaté.
Zberač sacej hubice je opot-
rebovaný alebo poškodený.
Vymeňte vrecko na prach.
Vyčistite filtračné prvky.
Skontrolujte a vyčistite hadi-
cu a saciu hubicu.
Skontrolujte a vymeňte zbe-
rač
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 52 14/12/12 15.12