Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 61

SK
SK - 51
Odstránenie a výmena papierového
vrecka na prach (ak je ním prístroj
vybavený)
- Uvoľňite páčky (5 Obr. 2) a odstráňte
veko (6 Obr. 3) s motorom.
- Odstráňte polyesterový filter (8 Obr. 4).
- Vyberte papierové vrecko na zber prachu
(7 Obr. 4) a nahraďte ho podľa vyššie
uvedených pokynov.
- Uveďte všetko na svoje miesto tak, že
jednotlivé úkony vykonáte v opačnom
slede.
Vyprázdnenie záchytnej nádrže
- Uvoľnite páku (5 Obr. 2) a odstráňte vrch-
nú časť (6 Obr. 3) spolu s motorom.
- Umiestnite stroj v blízkosti odtokového
kanála a vyprázdnite nádrž na odpadovú
vodu (38 Obr. 18).
- Vyčistite prúdom vody vnútro nádrže na
odpadovú vodu, následne znovu všetko
namontujte opačným postupom.
Pre stroje vybavené vypúšťacou hadi-
cou
- Uvoľnite vypúšťaciu hadicu (36 Obr.
18) z držiaka.
- Uvoľnite skrutku (35 Obr. 18), od-
stráňte zátku (34 Obr. 18) vypúšťa-
cej hadice (37 Obr. 18) a vyprázdni-
te nádrž na odpadovú vodu (37 Obr.
18).
Pre stroje vybavené sklápacou nádr-
žou
- Uvoľnite páku (5 Obr. 2) a odstráňte
vrchnú časť (6 Obr. 3) spolu s moto-
rom.
- Uvoľnite blokovacie zariadenie pomo-
cou páky (40 Obr. 19), ak je súčasťou
stroja.
- Zdvihnite nádrž (39 Obr. 17) pomo-
cou príslušnej páky (41 Obr. 20)
do úplného vyprázdnenia.
- Znovu namontujte, postupujúc v
opačnom poradí úkonov.
Každodenné čistenie
Kontrola a čistenie polyesterového
filtra (ak je súčasťou prístroja)
- Uvoľňite páčky (5 Obr. 2) a odstráňte
veko (6 Obr. 3) s motorom.
- Odstráňte polyesterový filter (8 Obr. 4).
- Odstráňte vrchnú časť podľa vyššie uve-
dených pokynov (Obr. 21) a vyčistite
vnútro nádrže prúdom vody, následne vy-
prázdnite nádrž podľa vyššie uvedených
pokynov (Obr. 21).
Znovu namontujte, postupujúc v opač-
nom poradí úkonov.
- Uveďte všetko na svoje miesto tak, že
jednotlivé úkony vykonáte v opačnom
slede.
Čistenie prístroja
- Teleso prístroja vyčistite s použitím han-
dry namočenej vo vode alebo neutrálnom
čistiacom prostriedku.
- Odstráňte vrchnú časť podľa vyššie uve-
dených pokynov a vyčistite vnútro nádr-
že prúdom vody, následne vyprázdnite
nádrž podľa vyššie uvedených pokynov
Znovu namontujte, postupujúc v opač-
nom poradí úkonov.
NEBEZPEČENSTVO:
Nečistite prístroj prúdom vody.
Pravidelné kontroly
Kontrola funkčnosti plaváka
- Odstráňte vrchnú časť podľa vyššie uve-
dených pokynov.
- Skontrolujte, či plavák (43 Obr. 22) je
neporušený a či sa pohybuje voľne na
svojom mieste. a či sa pohybuje voľne na
svojom mieste.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 51 14/12/12 15.12