Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 60

ITSK
SK - 50
Vysávač na kvapaliny
Pre prístroje vybavené vhodným príslušen-
stvom.
- Uvoľňite páčky (5 Obr.2) a odstráňte
veko (6 Obr. 3) s hnacím mechanizmom.
- Ak je prístroj vybavený polyesterovým fil-
trom (8 Obr. 4), odstráňte ho.
- Ak je prístroj vybavený papierovým vrec-
kom (7 Obr. 4), odstráňte ho.
- Opätovne namontujte veko a upevnite ho
pomocou páčok (5 Obr. 2).
- Vložte objímku (11 Obr. 6) sacej trubice
do otvoru nachádzajúceho sa v telese
prístroja (12 Obr. 6) do dorazovej polohy.
- Ak chcete uvoľniť puzdro (11 Obr. 6) ,
stlačte a podržte tlačidlo odsek (13 Obr.
6), potom zatiahnite za rukáv (11 Obr. 6)
smerom von.
- Spojte ergonomickú rukoväť (15 Obr. 7)
alebo flexibilnú hadicu (16 Obr. 7), podľa
modelu, s predlžením (14 Obr. 7).
- Spojte dve pevné predlženia (17-18 Obr.
8) paralelným umiestnením dvoch refe-
renčných bodov (19-20 Obr. 8).
- Pripojte k pevnému predlženiu (21 Obr. 9)
požadované príslušenstvo (saciu hubicu,
kefu na prach, úzky nástavec, podlahovú
hubicu atď.).
POZNÁMKA:
Pri modeloch vybavených ergonomickou ru-
koväťou môžete nastaviť saciu silu pomocou
matice (22 Obr. 10).
Otvorením okna (23 Obr. 10) dosiahnete zní-
ženie sacej sily.
POUŽITIE PRÍSTROJA
- Stroj je vybavený kolieskami, a preto
môže byť posúvaný alebo tlačený pomo-
cou príslušných rukovätí (26 Obr. 12).
- Ak chcete prístroj vo verzii s jednodu-
chým motorom zdvihnúť, chyťte ho prsta-
mi za príslušné držadlo (28 Obr. 13)
vytvorené v hornej časti veka alebo ho
s pomocou druhej osoby zdvihnite za ru-
koväti (27 Obr. 12)
Spustenie prístroja
- Vložte zástrčku (29 Obr. 14) do elektric-
kej zásuvky.
Jednoduchý motor
- Stlačte spínač (30 obr. 15) na “I” pre
spustenie motora príjem, sú lampy svieti,
ak je na spínači.
Dvojitý motor
- V závislosti od požadovaného výkonu je
možné stlačením vypínača (30 obr. 15)
so symbolom “I” spustiť len jeden motor
alebo v prípade, že je treba väčšej sacej
sily, stlačiť oba vypínače (30 a 31 obr.
15).
Sú lampy svieti, ak je na spínači.
POZNÁMKA:
Keď sa naplní nádrž na odpadovú vodu, zvý-
ši sa intenzita zvuku a stroj prestáva dýchať.
V takom prípade vypnite stroj a vyprázdnite
nádrž podľa inštrukcií uvedených v prísluš-
ných odsekoch.
Vypnutie prístroja
- Stroj sa vypína stlačením prepínačov (30,
31 Obr. 15) do pozície “0”; svetlá na pre-
pínačoch, ak sa vyskytujú, sa následne
vypnú.
- Vyberte zástrčku (29 Obr. 14) z elektric-
kej zásuvky.
- Naviňte kábel (33 Obr. 16) a vložte ho na
príslušný hák (32 Obr. 16).
ČISTENIE A ÚDRŽBA
NEBEZPEČENSTVO:
Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu v
rámci údržby vyberte zástrčku z elektric-
kej zásuvky.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 50 14/12/12 15.12