Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 59

SK
SK - 49
DRUH POUŽITIA
Tieto stroje boli navrhnuté tak, aby vysávali
tekuté, pevné látky alebo oboje, ako je uve-
dené v tabuľke s technickými údajmi z úvod-
nej časti tohto návodu. Boli navrhnuté len pre
toto použitie.
NEBEZPEČENSTVO:
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
vzniknuté v dôsledku nepatričného a ne-
správneho použitia prístroja.
Akékoľvek iné použitie zbavuje výrob-
cu zodpovednosti za škody na osobách
a/lebo veciach a bude mať za následok
stratu platnosti všetkých záručných pod-
mienok.
NESPRÁVNE POUŽITIE
Nepoužívajte prístroj na:
- Vysávanie horľavých, výbušných, koro-
zívnych alebo toxických látok.
- Vysávanie horúcich látok.
- Nepoužívajte prístroj vo verzii pre odsá-
vanie kvapalín na vysávanie prachu a
naopak.
Nepoužívajte prístroj v prostredí, kde hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
PRÍPRAVA PRÍSTROJA
Montáž vozíka
(pre modely vybavené košíku)
- Umiestnite vozík na zem (1 Obr. 1).
- Umiestnite kostru (2 Obr. 1) na vozík a
upevnite podstavec na plast (3 Obr. 1)
nachádzajúci sa na tyči (4 Obr. 1) vozíka.
Vysávač
Pre prístroje vybavené vhodným príslušen-
stvom.
- Uvoľňite páčky (5 Obr. 2) a odstráňte
veko (6 Obr. 3) s hnacím mechanizmom.
- Odstráňte polyesterový filter (8 Obr. 4).
- Ak je potrebné, skontrolujte, či je namon-
tované papierové vrecko (7 Obr. 4) vo
vnútri stroja.
- Ak chýba papierové vrecko (7 Obr. 4),
namontujte ho nasledovným spôsobom:
Vložte papierové vrecko (7 Obr. 5) do
dýzy (9 Obr. 5) až za golier (10 Obr. 5).
- Vráťte polyesterový filter (8 Obr.4) na
svoje miesto.
- Opätovne namontujte veko (5 Obr.2) a
upevnite ho pomocou páčok.
-
Vložte objímku (11 Obr. 6) sacej trubice
do otvoru nachádzajúceho sa v telese prí-
stroja (12 Obr. 6) do dorazovej polohy.
- Ak chcete uvoľniť puzdro (11 Obr. 6) ,
stlačte a podržte tlačidlo odsek (13 Obr.
6), potom zatiahnite za rukáv (11 Obr. 6)
smerom von.
- Spojte ergonomickú rukoväť (15 Obr. 7)
alebo flexibilnú hadicu (16 Obr. 7), podľa
modelu, s predlžením (14 Obr. 7).
- Zlúčenie dvoch rigidné rozšírenia (17-18
Obr. 8) podľa zhodovať sa dva odkazy
(19-20 Obr. 8), ak je.
- Pripojte k pevnému predlženiu (21 Obr. 9)
požadované príslušenstvo (saciu hubicu,
kefu na prach, úzky nástavec, podlahovú
hubicu atď.).
POZNÁMKA:
Pri modeloch vybavených ergonomickou ru-
koväťou môžete nastaviť saciu silu pomocou
prepínača (22 Obr. 10).
Otvorením okna (23 Obr. 10) dosiahnete zní-
ženie sacej sily.
Pripojenie elektrickej kefy
V prípade strojov vybavených zástrčkou:
- Výťah kryt (24 obr. 11).
- Pripojte zástrčku elektrickej kefy do -
suvky (25 Obr. 11) nachádzajúcej sa v
hornej časti vysávača (povolený maxi-
málny výkon 200 W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 49 14/12/12 15.12