Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 57

CS
CS - 47
Vyjímání a výměna papírového sáčku
na sběr prachu (pokud je přítomný)
- Uvolnit páčky (5 Obr. 2) a vyjmout víko (6
Obr. 3) spojené s motorovou jednotkou.
- Vyjmout polystyrénový filtr (8 Obr. 4).
- Vyjměte papírový sáček na sběr prachu
(7 Obr. 4) a nahraďte jej podle výše uve-
dených pokynů.
- Znovu vše sestavte opačným postupem.
Vyprazdňování sběrné nádrže
- Uvolněte páku (5 Obr. 2) a odstraňte
vrchní část (6 Obr. 3) spolu s motorem.
- Umístěte stroj v blízkosti odtokového
kanálu a vyprázdněte nádrž na odpadní
vodu (38 Obr. 18).
- Vyčistěte proudem vody vnitřek nádrže
na odpadní vodu, následně znovu všech-
no namontujte opačným postupem.
Pro stroje vybavené vypouštěcí hadicí
- Uvolněte vypouštěcí hadici (36 Obr.
18) z držáku.
- Uvolněte šroub (35 Obr. 18), odstraň-
te zátku (34 Obr. 18) vypouštěcí hadi-
ce (37 Obr. 18) a vyprázdněte nádrž
na odpadní vodu (37 Obr. 18).
Pro stroje vybavené sklápěcí nádrží
- Uvolněte páku (5 Obr. 2) a odstraňte
vrchní část (6 Obr. 3) spolu s moto-
rem.
- Uvolněte blokovací zařízení pomocí
páky (40 Obr. 19), pokud je součásti
stroje.
- Zvedněte nádrž (39 Obr. 17) pomocí
příslušné páky (41 Obr. 20) až do úpl-
ného vyprázdnění.
- Znovu namontujte, postupujte v opač-
ném pořadí úkonů.
Každodenní čištění
Kontrola a čištění polystyrénového
filtru (pokud je přítomný)
- Uvolnit páčky (5 Obr. 2) a vyjmout víko (6
Obr. 3) spojené s motorovou jednotkou.
- Vyjmout polystyrénový filtr (8 Obr. 4).
- Vyčistit filtr (Obr. 21) proudem vzduchu z
vnitřní strany směrem ven; filtr (Obr. 21)
je možné čistit vlažnou vodou a po doko-
nalém osušení jej znovu nasadit, je-li filtr
příliš zašpiněný, je nutné jej vyměnit.
- Znovu vše sestavte opačným postupem.
Čištění přístroje
- Těleso přístroje čistěte hadrem navlhče-
ným ve vodě nebo v neutrálním čistícím
přípravku.
- Odstraňte vrchní část dle výše uvede-
ných pokynů a vyčistěte vnitřek nádrže
proudem vody, následně vyprázdněte
nádrž podle výše uvedených pokynů.
Znovu namontujte, postupujte v opačném
pořadí úkonů.
NEBEZPEČÍ:
Nikdy nemyjte přístroj proudem vody.
Pravidelné kontroly
Kontrola funkčnosti plováku
- Odstraňte vrchní část podle výše uvede-
ných pokynů.
- Zkontrolujte, zda plovák (43 Obr. 22) je
neporušený a zda se pohybuje volně na
svém místě.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 47 14/12/12 15.12