Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 56

ITCS
CS - 46
Vysavač tekutin
Pro přístroje vybavené vhodným příslušens
tvím.
- Uvolnit páčky (5 Obr. 2) a vyjmout víko (6
Obr. 3) spojené s motorovou jednotkou.
- Vyjmout polystyrénový filtr (8 Obr. 4), po-
kud je přítomný.
- Vyjměte papírový sáček (7 Obr. 4), pokud
je přítomný.
- Znovu nasaďte víko a zajistěte jej páčka-
mi (5 Obr. 2).
- Zasuňte objímku (11 Obr. 6) sací trubice
až ke koncovému dorazu otvoru (12 Obr.
6) na nádobě.
- Pro uvolnění objímky (11 Obr. 6) stiskně-
te a podržte tlačítko (13 Obr. 6) a vytáh-
něte rukáv (11 Obr. 6).
- Spojte ergonomickou rukojeť (15 Obr. 7)
nebo flexibilní hadici (16 Obr. 7), podle
modelu, s prodloužením (14 Obr. 7).
- Spojte dvě pevné předlužení (17-18 Obr.
8) paralelním umístěním dvou referenč-
ních bodů (19-20 Obr. 8).
- Připojte k pevnému prodloužení (21 Obr.
9) požadované příslušenství (sací hubici,
kartáč na prach, úzký nástavec, podlaho-
vou hubici atd.).
POZNÁMKA:
U modelů vybavených ergonomickou rukoje-
tí můžete nastavit sací slu pomocí přepínače
(22 Obr. 10).
Otevřením okna (23 Obr. 10) dosáhnete sní-
žení sací síly.
POUŽITÍ PŘÍSTROJE
- Stroj je vybaven kolečky, a proto může
být posouván tažením nebo tlačením po-
mocí příslušných rukojetí (26 Obr. 12)
- Při zdvihání spotřebiče zasuňte prsty do
příslušného držadla (28 Obr. 13) na horní
části víka u verze s jedním motorem nebo
jej ve dvou zvedejte za držadla (27 Obr.
12).
Zapínání přístroje
- Zasunout zástrčku (29 Obr. 14) do elek-
trické zásuvky.
Jeden motor
- Stiskněte spínač (30 obr. 15) na “I” pro
spuštění motoru příjem, jsou lampy svítí,
pokud je na spínači.
Dva motory
- Podle požadovaného výkonu je možné
spustit jen jeden motor stisknutím vypí-
nače (30 Obr. 15) na “I” nebo obou vypí-
načů (30 a 31 Obr. 15), pokud požadujete
vyšší sací výkon.
Jsou lampy svítí, pokud je na spínači.
POZNÁMKA:
Když se naplní nádrž na odpadní vodu, zvýší
se intenzita zvuku a stroj přestává dýchat. V
takovém případě vypněte stroj a vyprázdněte
nádrž dle instrukcí uvedených v příslušných
odstavcích
Vypínání přístroje
- Stroj se vypíná stisknutím přepínačů (30,
31 Obr. 15) do pozice “0”; světla na pře-
pínačích, pokud se vyskytují, následně
zhasnou.
- Odpojte zástrčku (29 Obr. 14) z elektrické
zásuvky.
- Navijte kabel (33 Obr. 16) a uchyťte jej do
svého uložení (32 Obr. 16).
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
NEBEZPEČÍ:
Před jakoukoli údržbou vždy odpojte pří-
stroj z elektrické zásuvky.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 46 14/12/12 15.12