Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 55

CS
CS - 45
PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ
Tyto stroje byly navrženy tak, aby vysávaly
tekuté, pevné látky nebo obojí, jak je uve-
deno v tabulce s technickými údaji z úvodní
části tohoto návodu. Byly navrženy pouze
pro toto použití.
NEBEZPEČÍ:
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost
za případné škody způsobené nepředpo-
kládaným či nesprávným použitím.
Jakékoli jiné použití zbavuje výrobce zod-
povědnosti za škody na osobách a/nebo
věcech a bude mít za následek pozbytí
platnosti veškerých záručních podmínek.
NEPŘEDPOKLÁDANÉ
POUŽITÍ
Nepoužívejte zařízení pro tyto účely:
- Odsávání hořlavých, výbušných, koroziv-
ních či toxických látek.
- Odsávání teplých materiálů.
-
Nepoužívejte zařízení určené pro odsávání
tekutin pro odsávání prachu a naopak.
Nepoužívejte zařízení v prostředí, ve kterém
hrozí nebezpečí výbuchu.
PŘÍPRAVA
SPOTŘEBIČE
Montáž vozíku
(pro modely vybavené košíku)
- Umístěte vozík na zem (1 Obr. 1).
- Umístěte kostru (2 Obr. 1) na vozík a
upevněte podstavec na plast (3 Obr. 1)
nacházející se na tyči (4 Obr. 1) vozíku.
Vysavač prachu
Pro přístroje vybavené vhodným příslušen-
stvím.
- Uvolnit páčky (5 Obr. 2) a vyjmout víko (6
Obr. 3) spojené s motorovou jednotkou.
- Vyjmout polystyrénový filtr (8 Obr. 4).
- Pokud je potřeba, zkontrolujte, zda je
namontován papírový sáček (7 Obr. 4)
uvnitř stroje.
- Pokud chybí papírový sáček (7 Obr. 4),
namontujte jej následujícím způsobem:
Vložte papírový sáček (7 Obr. 5) do trys-
ky (9 Obr. 5) až za límec (10 Obr. 5)
- Znovu vložit polystyrénový filtr (8 Obr. 4).
- Znovu nasadit víko (5 Obr. 2) a zajistit jej
páčkami.
- Zasuňte objímku (11 Obr. 6) sací trubice
až ke koncovému dorazu otvoru (12 Obr.
6) na nádobě.
- Pro uvolnění objímky (11 Obr. 6) stiskně-
te a podržte tlačítko (13 Obr. 6) a vytáh-
něte rukáv (11 Obr. 6).
- Spojte ergonomickou rukojeť (15 Obr. 7)
nebo flexibilní hadici (16 Obr. 7), podle
modelu, s prodloužením (14 Obr. 7).
- Sloučení dvou rigidní rozšíření (17-18
Obr. 8) podle shodovat se dva odkazy
(19-20 Obr. 8), pokud je.
- Připojte k pevnému prodloužení (21 Obr.
9) požadované příslušenství (sací hubici,
kartáč na prach, úzký nástavec, podlaho-
vou hubici atd.).
POZNÁMKA:
U modelů vybavených ergonomickou rukoje-
můžete nastavit sací sílu pomocí přepína-
če (22 Obr. 10).
Otevřením okna (23 Obr. 10) dosáhnete sní-
žení sací síly.
Připojení elektrického kartáče
V případě strojů vybavených zástrčkou:
- Výtah kryt (24 Obr 11).
- Připojte zástrčku elektrického kartáče do
zásuvky (25 Obr. 11) nacházející se v
horní části vysávače (povolený maximál-
ní výkon 200 W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 45 14/12/12 15.12