Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 53

PL
PL - 43
Usuwanie i wymiana papierowego
worka na kurz (jeśli występuje)
- Odczepić zaczepy (5 Rys. 2) i usunąć
pokrywę (6 Rys. 3) z zespołem napędo-
wym.
- Usunąć filtr (8 Rys. 4) z poliestru.
- Zdjąć papierową torbę do zbierania kurzu
(7 Rys. 4) i zastąpić tak jak opisano po-
wyżej.
- Ponownie złożyć elementy odkurzacza.
Opróżnianie zbiornika wody brudnej
- Uwolnić dźwignie (5 Rys. 2) i odsunąć
górną część (6 Rys. 3) razem z silnikiem.
- Ustawić się powyżej kanalizacji i spuścić
płyn ze zbiornika odzysku (38 Rys. 18).
- Wyczyścić wnętrze zbiornika z bieżącą
wodą, a następnie zamontowa,robiąc
wszystko odwrotnie demontażu.
W przypadku maszyn oprzyrządowa-
nych wężem
- Zwolnić rurę wylotową (36 Rys. 18)
od wsparcia.
- Odkręcić przycisk (35 Rys. 18), zdjąć
pokrywę (34 Rys. 18) węża wydecho-
wego (37 Rys. 18) i opróżnić płyn ze
zbiornika odzysku (37 Rys. 18).
W przypadku maszyn oprzyrządowa-
nych ze zbiornikiem wywrotnym
- Zwolnić dźwignię (5 Rys. 2) i odsunąć
górną część (6 Rys. 3) razem z silni-
kiem.
- Odworzyć urządzenie do zablokowa-
nia zbiornika, działając dźwignię (40
Rys. 19) jeśli istnieje.
- Podnieść zbiornik (39 Rys. 17) z po-
mocą odpowiednią dźwignią (41 Rys.
20) aż do całkowitego opróżnienia.
- Zamontować, wszystko robiąc się w
przeciwieństwo demontażu.
Czyszczenie codzienne
Kontrola i czyszczenie filtra z
poliestru (jeśli występuje)
- Odczepić zaczepy (5 Rys. 2) i usunąć
pokrywę (6 Rys. 3) z zespołem napędo-
wym.
- Usunąć filtr (8 Rys. 4) z poliestru.
- Wyczyścić filtr (Rys. 21) strumieniem po-
wietrza rozpoczynając od wewnątrz do
zewnątrz; można czyścić filtr (Rys. 21) w
letniej wodzie i ponownie go założyć po
jego całkowitym wysuszeniu. Jeżeli filtr
jest bardzo brudny, należy go wymienić.
- Ponownie złożyć elementy filtra.
Czyszczenie urządzenia
- Obudowę urządzenia czyścić przy pomo-
cy szmatki zmoczonej w wodzie lub neu-
tralnym środku czyszczącym.
- Usunąć górną część , jak opisano powy-
żej i czyścić wnętrze zbiornika z bieżącą
wodą, a następnie opróżnić go, jak wska-
zano powyżej .
Zamontować, wszystko robiąc odwrotnie
demontażu.
ZAGROŻENIE:
Nie czyścić urządzenia strumieniem
wody.
Kontrole okresowe
Sprawdzanie działania pływaka
- Usunąć górną część , jak wykazano po-
wyżej
- Sprawdzić, czy pływak (43 Rys. 22) jest
w dobrym stanie i swobodnie porusza się
w jego przestrzeni.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 43 14/12/12 15.12