Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 52

ITPL
PL - 42
Odkurzacz na mokro
Dla urządzeń posiadających odpowiednie
akcesoria.
- Odczepić zaczepy (5
Rys
. 2) i usunąć po-
krywę (6
Rys
. 3) z zespołem napędowym.
- Usunąć filtr (8
Rys
. 4) z poliestru, jeśli wy-
stępuje.
- Usunąć papierowy worek (7
Rys
. 4), jeśli
występuje.
- Ponownie zamontować pokrywę i zablo-
kować ją zaczepami (5
Rys
. 2).
- Wprowadzić, aż do oporu, zaczep mocu-
jący (11
Rys
. 6) węża ssącego do wlotu
ssącego (12
Rys
. 6) zbiornika.
- Aby zwolnić uchwyt (11 Rys. 6) należy
wcisnąć i przytrzymać przycisk (13 Rys.
6), a następnie podciągnąć uchwyt (11
Rys. 6).
- Połączyć ergonomiczny uchwyt (15 Rys.
7) lub węża (16 Rys. 7) w zależności od
modelu, z przedłużeniem (14 Rys. 7).
- Połączyć dwóch sztywnych rozszerzeń
(17-18 rys. 8) przez ustawienie dwóch
punktów odniesienia (19-20 Rys. 8).
- Zamontować na sztywnym rozszerzeniu
(21 Rys. 9) pożądaną akcesorie (ssawka,
dyszy do podłogi, itp).
UWAGA:
W modelach oprzyrządowanych z ergono-
micznym uchwytem jest możliwe, aby do-
stosować siłę ssania działając nakrętkę (22
Rys. 10).
Przez otwarcie okien (23 Rys. 10) uzyska się
niższa siła ssania.
OBSŁUGA URZĄDZENIA
- Urządzenie jest oprzyrządowane z koła-
mi i w ten sposób może być przenoszone
z pomocą odpowiednich uchwytów, lub
może być ukłute z uchwytem (26 Rys.
12).
- Aby podnieść urządzenie należy włożyć
palce do specjalnego uchwytu (28 Rys.
13) znajdującego się w górnej części
pokrywy w wersji jednosilnikowej lub we
dwie osoby chwytając za uchwyty (27
Rys. 12)
Uruchomienie urządzenia
- Wsadzić wtyczkę (29 Rys. 14) do gniaz-
da sieciowego.
Jednosilnikowe
- Nacisnąć wyłącznik (30 Rys. 15) w pozy-
cji “I” aby uruchomić silnik odkurzacza,
światła, jeśli obecne na przełączniku,
trzeba je włączyć.
Dwusilnikowe
- W zależności od mocy jaką pragnie się
uzyskać, istnieje możliwość uruchomie-
nia tylko jednego silnika wciskając przy-
cisk (30 Rys. 15) na “I” lub oba przełącz-
niki (30, 31 Rys. 15), jeśli wymagana jest
większa siła ssąca.
Światła, jeśli obecne na przełączniku,
trzeba je włączyć.
UWAGA:
Kiedy zbiornik odzysku jest pełny, zwiększa
się intensywność hałasu i urządzenie nie
odkurza.Następnie trzeba wyłączyć aparat i
opróżnić zbiornik, jak jest opisane w odpo-
wiednich paragrafach.
Wyłączenie urządzenia
- Naciśnij przełączniki (30, 31 Rys. 15) na
„0”, aby wyłączyć aparat; światła, jeśli ist-
nieją na przełącznikach, są wyłączone.
- Odłączyć wtyczkę (29 Rys. 14) z gniazda
sieciowego.
- Zwinąć kabel (33 Rys. 16) i zaczepić go
na specjalnym uchwycie (32 Rys. 16).
CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
ZAGROŻENIE:
Przed wykonaniem wszelkich zabiegów
konserwacyjnych należy odłączyć wtycz-
kę z gniazda sieciowego.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 42 14/12/12 15.12