Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 51

PL
PL - 41
ZASTOSOWANIE
Urządzenia te zostały zaprojektowane aby
odkurzać środki płynne lub stałe lub obu,
według tabeli danych technicznych z części
wstępnej instrukcji. Tylko dla tego zastoso-
wania zostały zaprojektowane.
ZAGROŻENIE:
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za wszelkie szkody spowodowane przez
niewłaściwe lub błędne użytkowanie.
Wszelkie odmienne użycie maszyny
zwalnia producenta z odpowiedzialności
za szkody na osobach i/lub mieniu oraz
powoduje unieważnienie gwarancji.
NIEPRAWIDŁOWE
ZASTOSOWANIE
Nie używać urządzenia do:
- Zbierania substancji łatwopalnych, wybu-
chowych, korozyjnych, toksycznych.
- Zbierania substancji gorących.
- Nie używać odkurzacza w wersji do zbie-
rania zanieczyszczeń na mokro, aby usu-
wać kurz i vice versa.
Nie stosować urządzenia w pomieszcze-
niach zagrożonych wybuchem.
PRZYGOTOWANIE
URZĄDZENIA
Instalacja wózku
(dla modeli wyposażonych z wózkiem)
- Umieścić wózek na ziemi (1 Rys. 1).
- Umieścić pokrywę (2 Rys. 1) na wózku,
umieszczając wsparcie na plastiku (3
Rys. 1 ) z prętu (4 Rys. 1) wózka.
Odkurzacz
Dla urządzeń posiadających odpowiednie
akcesoria.
- Odczepić zaczepy (5 Rys. 2) i usunąć
pokrywę (6 Rys. 3) z zespołem napędo-
wym.
- Usunąć filtr (8 Rys. 4) z poliestru.
- Sprawdź, jeżeli dotyczy, czy w urządze-
niu jest zamontowana papierowa torba (7
rys. 4).
- Jeśli papierowa torba (7 Rys. 4) nie wy-
stępuje, zainstaluj ją, jeśli to konieczne,
działając w następujący sposób:
Wymontować papierową torbę (7 Rys. 5)
w dyszy (9 Rys. 5) aż przekroczy naszyj-
nik (10 Rys. 5)
- Założyć filtr (8 Rys. 4) z poliestru.
- Założyć pokrywę i zablokować zacze-
pami (5 Rys. 2).
- Wprowadzić, aż do oporu, zaczep mocu-
jący (11 Rys. 6) węża ssącego do wlotu
ssącego (12 Rys. 6) zbiornika.
- Aby zwolnić uchwyt (11 Rys. 6) należy
wcisnąć i przytrzymać przycisk (13 Rys.
6), a następnie podciągnąć uchwyt (11
Rys. 6).
- Połącz ergonomiczny uchwyt (15 Rys. 7)
lub węża (16 Rys. 7) w zależności od mo-
delu, z przedłużeniem (14 Rys. 7).
- Dołączyć sztywne rozszerzenia (17-18
Rys. 8) wyrównywać dwa punkty odnie-
sienia (19-20 Rys. 8), jeśli występują.
- Dołącz do sztywnego rozszerzenia (21
Rys. 9) pożądane akcesoria (ssawka,
szczotki kurzu, akcesoria do wąskich
przestrzeni, dysza podłogowa, itd..)
UWAGA:
W modelach oprzyrządowanych z ergono-
micznym uchwytem jest możliwe, aby dosto-
sować siłę ssania działając selektor (22 Rys.
10).
Przez otwarcie okien (23 Rys. 10), uzyska
się niższa siła ssania
Podłączenie elektrycznej szczoteczki
W przypadku urządzeń oprzyrządowanych z
gniazdem:
- Zdjąć pokrywę (24 Rys. 11).
- Podłącz elektryczną szczoteczkę do
gniazda (25 Rys. 11) obecną w górnej
części odkurzacza (moc maksymalna do-
zwolona 200 W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 41 14/12/12 15.12