Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 49

SV
SV - 39
Avlägsna och byta dammsugarpåsen
i papp (i förekommande fall)
- Koppla loss spakarna (5 Bild. 2) och av-
lägsna locket (6 Bild. 3) med hela moto-
renheten.
- Avlägsna filtret (8 Bild. 4) i polyester.
- Det papperspåse för damm (7 Bild. 4) ta
bort och byt ut den enligt ovan.
- Montera alla delar i omvänd ordning i för-
hållande till demonteringen.
Tömning av uppsamlingstank
- Koppla loss spakarna (5 Bild. 2) och av-
lägsna locket (6 Bild. 3) med hela moto-
renheten.
- Stå över ett handfat och vätskan från be-
hållaren (38 Bild. 18) tomt
- Rengör insidan av tanken med flytande
vatten, och montera allt i omvänd ord-
ning.
För enheter utrustad med en dräne-
ringsslang
- Dräneringsslangen (36 Bild. 18) ur
hållaren
- Knoppen skruva loss (35 Bild. 18),för-
slutningen (34 Bild. 18) av urladd-
ningsröret (37 Bild. 18) ta bort och
töm tanken (37 Bild. 18).
För enheter utrustad med mit tipptan-
ken
- Koppla loss spakarna (5 Bild. 2) och
avlägsna locket (6 Bild. 3) med hela
motorenheten.
- Den tankerlås baserad på spaken (40
Bild. 19) frisättningen om det finns
- Tanken (39 Bild. 17) användning av
den lämpliga handtaget (41 Bild. 20)
lyft upp till fullständig tömning.
- Alla i omvänd ordning montera.
Daglig rengöring
Kontroll och rengöring av filtret i
polyester (i förekommande system)
- Koppla loss spakarna (5 Bild. 2) och av-
lägsna locket (6 Bild. 3) med hela moto-
renheten.
- Avlägsna filtret (8 Bild. 4) i polyester.
- Rengör filtret (Bild. 21) inifrån och ut, med
hjälp av en luftstråle; man kan rengöra fil-
tret (Bild. 21) ljummet vatten och sedan
montera tillbaka det när det torkat helt.
Om filtret är alltför smutsigt ska man byta
ut det.
- Montera alla delar i omvänd ordning i för-
hållande till demonteringen.
Rengöring av apparaten
- Rengör själva dammsugarkroppen med
hjälp av en trasa som fuktats med vatten
och ett neutralt rengöringsmedel.
- Ta bort locket enligt anvisningarna ovan
och rengör insidan av tanken med flytan-
de vatten, låt rinna allt som visas ovan
Alla i omvänd ordning montera.
FARA:
Rengör inte apparaten med vattenstrålar.
Regelbundna kontroller
Funktion av flottören kontrollen
- Locket enligt instruktionerna ovan bort
- Kontrollera att flottören (43 Bild. 22) är i
god kondition och rör sig fritt i sitt rum.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 39 14/12/12 15.12