Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 48

ITSV
SV - 38
System för vätskeuppsugning
För apparater försedda med lämpliga tillbe-
hör.
- Koppla loss spakarna (5 Bild. 2) och av-
lägsna locket (6 Fig. 3) med hela moto-
renheten.
- Avlägsna filtret (8 Bild. 4) i polyester (i fö-
rekommande fall.
- Avlägsna papperspåsen (7 Bild. 4) (i före-
kommande fall).
- Montera skyddet igen och fäst det med
hjälp av spakarna (5 Bild. 2).
- För så långt det går in muffen (11 Bild. 6)
på dammsugarröret i sugmunstycket (12
Bild. 6) på dammsugarkroppen.
- För att frigöra hylsan (11 Bild. 6) Tryck
och håll knappen (13 Bild. 6) och dra se-
dan ut hylsan (11 Bild. 6).
- Det ergonomiska handtaget (15 Bild. 7)
eller slangen (16 Bild. 7) beroende på
modell, med tillägget (14 Bild. 7) ansluter.
- De två styva förlängningar (17-18 Bild. 8)
via anpassning av de två referenspunk-
terna (19-20 Bild. 8)ansluter.
- På den styva förlängning (21 Bild. 9) nöd-
vändiga tillbehör (munstycke, damning
borste, fogmunstycke, golvmunstycke,
etc) montera.
OBS:
ör fordon som utrustats med ergonomiskt
handtag mdellerna är justering av sugkraften
med muttern (22 Bild. 10) möjliga
Genom öppning av fönstret (23 Bild. 10) al-
stras, en lägre sugkraft.
ANVÄNDNING AV
APPARATEN
- Enheten är utrustad med hjul, och såle-
des kan den flyttas med hjälp av motsva-
rande handtag, eller med hjälp av hand-
taget (26 Bild. 12) trycks.
- Vid lyftning för man in fingrarna i tillhöran-
de handtag (28 Bild.13) som finns i den
övre delen av locket vad gäller modellen
med enkel motor. Om man har modellen
med två motorer ska två personer lyfta
apparaten via handtagen (27 Bild. 12)
Starta apparaten
- Koppla in kontakten (29 Bild.14) i elutta-
get.
Enkel motor
- Tryck på knappen (30 Bild. 15) på “I” för
att starta motorn intaget är lamporna tän-
da, om sådan finns på switchen.
Dubbel motor
- Beroende på den effekt som krävs kan
man välja att endast starta en motor ge-
nom att slå om brytaren (30 Bild. 15) till
“I” eller slå om båda brytarna (30, 31 Bild.
15) om man kräver en högre sugkraft.
Är lamporna tända, om sådan finns på
switchen.
OBS:
När återställningen är full, buller och enheten
inte längre ökar suger. ska stängas av
och behållarna töms enligt ovan
Stäng av apparaten
- Omkopplaren (Figur 30, 31 Bild. 15) till
“0” för att stänga av enheten, och ljuset,
om det finns några på brytaren slocknar.
- Koppla ur kontakten (29 Bild. 14) från el-
uttaget.
- Rulla upp sladden (33 Bild. 16) och fäst
den på avsedd plats (32 Bild. 16).
RENGÖRING OCH
UNDERHÅLL
FARA:
Innan man påbörjar någon form av under-
håll ska man dra ut kontakten ur eluttaget.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 38 14/12/12 15.12