Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 47

SV
SV - 37
TYP AV ANVÄNDNING
Dessa enheter har använts för utvinning av
flytande och fasta ämnen, eller båda, utfor-
mad i enlighet med tabellen över tekniska
data i inledningen i handboken. Den var av-
sedd just för denna användning.
FARA:
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
eventuella skador orsakade av en olämp-
lig eller felaktig användning.
All annan användning än den avsedda
friar tillverkaren från ansvar för skador på
personer och/eller föremål samt innebär
att alla garantivillkor upphör att gälla.
FELAKTIG ANVÄNDNING
Använd inte apparaten för följande:
- För att suga upp antändliga, explosiva,
frätande eller giftiga substanser.
- För att suga upp varma substanser.
- Använd inte apparaten i versionen för
vätskeuppsugning för att suga upp damm
och viceversa.
Använd inte apparaten i miljöer där explo-
sionsrisk föreligger.
FÖRBEREDELSE
AV APPARAT
Montering av vagnen
(för modeller med vagn)
- Sälj vagn på golvet (1 Bild. 1).
- Huset (2 Bild. 1) sätta på vagnen, och
hållaren i plast (3 Bild. 1) fästa på vagnen
stången (4 Bild. 1).
Dammsugare
För apparater försedda med lämpliga tillbe-
hör.
- Koppla loss spakarna (5 Bild. 2) och av-
lägsna locket (6 Bild.3) med hela moto-
renheten.
- Avlägsna filtret (8 Bild. 4) i polyester.
- Kontrolleras, om så är nödvändigt, att
papperspåsar (7 Bild. 4) är monterad i
enheten.
- Om papperspåsen (7 Bild. 4) inte är när-
varande, montera den, om så är nödvän-
digt, enligt följande:
Den papperspåse (7 Bild. 5) montera i
munstycket (9 Bild. 5) till den till binde-
medlet (10 Bild. 5) passerar.
- Montera filtret (8 Bild. 4) i polyester igen.
- Montera skyddet igen och fäst det med
hjälp av spakarna (5 Bild. 2).
- För så långt det går in muffen (11 Bild. 6)
på dammsugarröret i sugmunstycket (12
Bild. 6) på dammsugarkroppen.
- För att frigöra hylsan (11 Bild. 6) Tryck
och håll knappen (13 Bild. 6) och dra se-
dan ut hylsan (11 Bild. 6).
- Det ergonomiska handtaget (15 Bild. 7)
ller slangen (16 Bild. 7) beroende på mo-
dell, med tillägget (14 Bild. 7) ansluter.
- Ansluta i två styva förlängningar (17-18
Bild. 8) så att de två referenserna (19-20
Bild. 8), om någon.
- På den styva förlängning (21 Bild. 9) nöd-
vändiga tillbehör (munstycke, damning
borste, fogmunstycke, golvmunstycke,
etc) montera.
OBS:
För fordon som utrustats med ergonomiskt
handtag mdellerna är justering av sugkraften
med väljarna (22 Bild. 10) möjliga
Genom öppning av fönstret (23 Bild. 10) al-
stras, en lägre sugkraft.
Ansluta den elektriska borsten
För enhet utrustad med uttag:
- Lyft locket (24 Bild. 11).
- Sätt i kontakten i uttaget för den elektris-
ka borsten (25 Bild. 11) på ovansidan av
dammsugaren (högsta tillåtna effekt 200
W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 37 14/12/12 15.12