Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 41

NO - 31
NO
Fjerning og utskifting av støvposen i
papir (hvis denne finnes)
- Hekt av hendlene (5 Fig. 2) og ta av dek-
selet (6 Fig. 3) sammen med motorenhe-
ten.
- Ta ut polyesterfilteret (8 Fig. 4).
- Fjern papiret pose til å samle støv (7 Fig.
4), og erstatte det som beskrevet oven-
for.
- Monter tilbake alt sammen ved å jobbe i
motsatt rekkefølge av det som ble gjort
ved demontering.
Tømming av oppsamlingstanken
- Hekt av hendlene (5 Fig. 2) og ta av dek-
selet (6 Fig. 3) sammen med motorenhe-
ten.
- Plasser deg selv på toppen av avløp og
drenere væske fra skittenvannstanken
(38 Fig. 18).
- Rengjør tanken med rennende vann og
deretter erstatte alle gjør det motsatte av
demontering.
For maskiner som er utstyrt med utblås-
ningsrøret
- Slipp utblåsningsrøret (36 Fig. 18) fra
sin base.
- Skru løs på knappen (35 Fig. 18), fjer-
ne hetten for (34 fig. 18) utløpsslan-
gen (37 Fig. 18) og drenere væske fra
skittenvannstanken (37 Fig.18).
For maskiner som er utstyrt med vippe-
bryteren tank
- Hekt av hendlene (5 Fig. 2) og ta av
dekselet (6 Fig. 3) sammen med mo-
torenheten
- Løsne låsen tank konstituert spaken
(40 Fig. 19) hvis noen
- Løft tanken (39 Fig. 17) med riktig
spaken (41 Fig. 20) til fullstendig tøm-
ming.
- Erstatt alle gjør det motsatte av de-
montering.
Daglig rengjøring
Kontroll og rengjøring av polyesterfil-
teret (hvis dette finnes)
-
Hekt av hendlene
(5 Fig. 2)
og ta av dekse-
let
(6 Fig. 3)
sammen med motorenheten
.
- Ta ut polyesterfilteret (8 Fig. 4).
- Rengjør filteret (Fig. 21) fra innsiden mot
utsiden med trykkluft; det er mulig å ren-
gjøre filteret (Fig. 21) i lunkent vann og
kun montere det tilbake etter at det har
blitt fullstendig tørket, hvis det viser seg å
være altfor skittent skal det skiftes-
Monter tilbake alt sammen ved å jobbe i
motsatt rekkefølge av det som ble gjort
ved demontering.
Rengjøring av apparatet
- Rengjør apparatet på utsiden med en klut
som er fuktet med vann eller nøytralt vas-
kemiddel.
- Fjern øverst til, som beskrevet ovenfor og
rengjøre tanken med rennende vann og
deretter tømme den, som angitt ovenfor
Erstatt alle gjør det motsatte av demonte-
ring.
FARE:
Vask ikke apparatet med vannstråler.
Regelmessige kontroller
Verificarea funcţionării plutitorului
- Fjern øverst til, som beskrevet ovenfor
- Sjekk hvis float (43 Fig. 22) er i god stand
og bevege seg fritt i rommet.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 31 14/12/12 15.12