Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 40

NO - 30
ITNO
Væskesuger
For apparater som er utstyrt med egnet til-
behør.
- Hekt av hendlene (5 Fig. 2) og ta av dek-
selet (6 Fig. 3) sammen med motorenhe-
ten.
- Ta ut polyesterfilteret (8 Fig. 4) hvis dette
finnes.
- Fjern papirposen (7 Fig. 4) hvis denne
finnes.
- Sett tilbake dekselet og fest det men
hendlene (5 Fig. 2).
- Før sugerørets muffe (11 Fig. 6) helt inn i
åpningen (12 Fig. 6) som finnes på behol-
deren.
- For å frigjøre hylsen (11 Fig. 6) trykk og
hold knappen (13 Fig. 6), og trekk deret-
ter den ytre hylsen (11 Fig. 6).
- Kombiner ergonomisk håndtak (15 Fig. 7)
eller fleksibel tube (16 Fig. 7) avhengig av
modell, med langvarig (14 Fig. 7).
- Forene de to stive utvidelser (17-18 Fig.
8) ved å plassere de to referansepunkter
(19-20 Fig. 8).
- Montert på stive forlengelse (21 Fig. 9)
ønsket tilbehør (dyse, støv børste, fuge-
munnstykke, gulvmunnstykke, etc..).
MERKNAD:
For modeller utstyrt med ergonomisk hånd-
tak er mulig å justere sugeeffekten funge-
rende mutter (22 Fig. 10).
Ved å åpne vinduet (23 Fig. 10) få en lavere
sugeeffekten.
BRUK AV APPARATET
- Enheten er utstyrt med hjul og dermed
kan flyttes med skikkelig håndtak, eller
kan skyves med håndtaket (26 Fig. 12)
- For å løfte det, setter du fingrene inn un-
der håndtaket (28 Fig. 13) i uthulingen på
dekselet for versjonen med enkel motor.
Hvis man er to personer om arbeidet, løf-
tes det ved hjelp av håndtakene (27 Fig.
12).
Ingangsetting av apparatet
- Sett støpselet (29 Fig. 14) i stikkontakten.
Enkel motor
- Trykk på bryteren (30 Fig.15) til “I” for å
starte motoren inntak, lampene lyser,
hvis det finnes på bryteren.
Dobbel motor
- Avhengig av ønsket effekt, er det mulig å
starte kun én motor ved å sette bryteren
(30 Fig. 15) på “I”, eller å trykke på begge
bryterne (30, 31 Fig. 15) ved behov for
sterkere sugekraft.
Lampene lyser, hvis det finnes på bryte-
ren.
MERKNAD:
Når skittenvannstanken er full, øke intensite-
ten støy og enheten ikke suge. Deretter slår
og tømt tanken, som beskrevet i de relevante
avsnittene.
Slå av apparatet
- Presse brytere (30, 31 Fig. 15) til ”0” for å
stoppe av enheten, lys bryterne er slått.
- Dra støpselet (29 Fig. 14) ut av stikkon-
takten.
- Kveil opp ledningen (33 Fig. 16) og hekt
den på festet (32 Fig. 16).
RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD
FARE:
Før ethvert vedlikeholdsinngrep skal
støpselet fjernes fra stikkontakten.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 30 14/12/12 15.12