Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 39

NO - 29
NO
BRUKSFORMÅL
Disse enhetene ble utformet for å vakuum
væsker eller faste stoffer, eller begge, i hen-
hold til tabellen med tekniske data fra inn-
ledningen til den manuelle. Bare for denne
bruken er utformet.
FARE:
Produsenten er ikke ansvarlig for eventu-
elle skader som skyldes upassende eller
feil bruk av apparatet.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar
for skader på personer og/eller gjenstan-
der som skyldes feil bruk, noe som også
vil medføre at alle garantibetingelser
frafaller.
FEIL BRUK
Bruk ikke apparatet til:
- Oppsuging av brannfarlige, eksplosive,
etsende eller giftige midler.
- Oppsuging av varme substanser.
- Bruk ikke apparatet med versjonen for
væskesuging for å suge støv og motsatt.
Bruk ikke apparatet i omgivelser utsatt for
eksplosjonsfare.
FORBEREDELSE
AV APPARATET
Montering vogn
(for modeller utstyrt med handle-
vogn)
- Plasser vogn på bakken (1 Fig. 1).
- Place huset (2 Fig. 1) på vogn, sette plast
støtte (3 Fig. 1) på stangen (4 Fig. 1) trik-
ken.
Støvsuger
For apparater som er utstyrt med egnet til-
behør.
- Hekt av hendlene (5 Fig. 2) og ta av dek-
selet (6 Fig. 3) sammen med motorenhe-
ten.
- Ta ut polyesterfilteret (8 Fig. 4).
- Sjekk eventuelt som er montert papirpo-
se (7 Fig. 4) inne i enheten.
- Hvis papirpose (7 Fig. 4) ikke er tilstede,
installere det, om nødvendig, fungerer
som følger:
Bytt papirpose (7 Fig. 5) i dysen (9 Fig. 5)
ved å sende kjedet (10 Fig. 5)
- Sett tilbake polyesterfilteret (8 Fig. 4).
- Sett tilbake dekselet og fest det men
hendlene (5 Fig. 2).
- Før sugerørets muffe (11 Fig. 6) helt inn i
åpningen (12 Fig. 6) som finnes på behol-
deren.
- For å frigjøre hylsen (11 Fig. 6) trykk og
hold knappen (13 Fig. 6), og trekk deret-
ter den ytre hylsen (11 Fig. 6).
- Kombiner ergonomisk håndtak (15 Fig. 7)
eller fleksibel tube (16 Fig. 7) avhengig av
modell, med langvarig (14 Fig. 7).
- Bli med i to stive utvidelser (17-18 Fig. 8)
av sammenfallende de to referanser (19-
20 Fig. 8), hvis noen.
- Montert på stive forlengelse (21 Fig. 9)
ønsket tilbehør (dyse, støv børste, fuge-
munnstykke, gulvmunnstykke, etc..).
MERKNAD:
For modeller utstyrt med ergonomisk hånd-
tak er mulig å justere sugeeffekten funge-
rende velgeren (22 Fig. 10).
Ved å åpne vinduet (23 Fig. 10) få en lavere
sugeeffekten.
Koble elektrisk børste
For enheter med plugg:
- Løfte dekselet (24 Fig. 11).
- Koble stikkontakt av elektrisk børste (25
Fig. 11) tilstede på toppen av støvsuge-
ren (200 W maks effekt).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 29 14/12/12 15.12