Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 36

ITNL
NL - 26
Vloeistofzuiger
Voor apparaten voorzien van de juiste ac-
cessoires.
- Haal de hendels (5 Afb. 2) los en verwij-
der de deksel met de motor (6 Afb. 3).
- Demonteer het polyester filter (8 Afb. 4),
indien aanwezig.
- Verwijder de papieren zak (7 Afb. 4), in-
dien aanwezig.
- Hermonteer de deksel en zet hem met de
hendels (5 Afb. 2) vast.
- Breng de mof (11 Afb. 6) van de zuig-
slang helemaal aan in de opening (12
Afb. 6) van het reservoir.
- Om de bus los te laaten (11 Afb. 6) houd
de knop (13 Afb. 6) en trek de huls (11
Afb. 6) naar buiten.
- Combineer de ergonomische handgreep
(15 Afb. 7) of de flexibele slang (16 Afb.
7) afhankelijk van het model met de ver-
lenging (14 Afb. 7).
- De twee stijve extensies (17-18 Afb. 8)
door de uitlijning van de twee referentie-
punten (19-20 Afb. 8) aansluiten.
- Monteer op de stijve uitbreiding (21 Afb.
9) de benodigde accessoires (trekker,
Staubbürstel, spleetmondstuk, vloer-
mondstuk, etc..
OPMERKING:
Voor de modellen uitgerust met de ergono-
mische handgreep is het instellen van de
zuigkracht van de nut (22 Afb. 10).
Door het openen van het venster (23 Afb. 10)
wordt een onderste zuigkracht opgewekt.
HET APPARAAT GEBRUIKEN
- Het apparaat is uitgerust met wieltjes
en kan dus gebruik maken van de juiste
handvatten verplaatst of geduwd worden
met behulp van de handgreep (26 Afb.
12)
- Til het apparaat op door uw vingers aan
de brengen in het speciale handvat (28
Afb.13) aan de bovenkant van de deksel
als het apparaat een enkele motor heeft,
of til het apparaat met zijn tweeën op aan
de handvatten (27 Afb. 12)
Het apparaat inschakelen
- Steek de stekker (29 Afb. 14) in het stop-
contact.
Enkele motor
- Druk op de schakelaar (30 Fig. 15) op “I”
om het vacuüm motor te starten, lampen
branden , indien aanwezig op de schake-
laar.
Dubbele motor
- Afhankelijk van het vereiste vermogen
kunt u één motor inschakelen door de
schakelaar (30 Afb. 15) op “I” te drukken.
U kunt de beide schakelaars (30, 31 Afb.
15) indrukken als een groter zuigvermo-
gen nodig is.
E lampen branden , indien aanwezig op
de schakelaar.
OPMERKING:
Als de vuilwatertank vol is, verhoogt zich het
lawaai en het apparaat zuigt niet meer. Ver-
volgens de toestel wordt uitgeschakeld en de
tanks geleegd zoals hierboven beschreven
Het apparaat uitschakelen
- De schakelaars (30, 31 Afb. 15) op “0”
drukken om het apparaat uit te schakelen
en het licht, wanneer er op de schakelaar
is, gaat uit.
- Haal de stekker (29 Afb. 14) uit het stop-
contact.
- Wikkel de kabel (33 Afb. 16) op en haak
hem op de speciale plaats vast (32 Afb.
16).
REINIGING EN ONDERHOUD
GEVAARLIJK:
Haal de stekker uit het stopcontact alvo-
rens u een willekeurige handeling aan de
machine verricht.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 26 14/12/12 15.12