Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 35

NL
NL - 25
SOORT GEBRUIK
Deze apparaten worden voor het winnen van
vloeistoffen en vaste stoffen, of beide ont-
worpen, volgens de tabel met de technische
gegevens in het inleidende gedeelte van de
handleiding. Er werden alleen voor dit ge-
bruik ontworpen.
GEVAARLIJK:
De fabrikant acht zich niet verantwoor-
delijk voor mogelijke schade veroorzaakt
door een onjuist of verkeerd gebruik.
Elk ander gebruik ontheft de fabrikant
van de aansprakelijkheid voor schade
aan personen en/of voorwerpen en zorgt
ervoor dat de garantie erover vervalt.
ONJUIST GEBRUIK
Gebruik het apparaat niet voor:
- Het opzuigen van ontvlambare, ontplof-
fingsgevaarlijke, giftige stoffen.
- Het opzuigen van warme stoffen.
- Gebruik het apparaat in de versie vloei-
stofzuiger nooit als een stofzuiger en om-
gekeerd.
Gebruik het apparaat niet in ontploffingsge-
vaarlijke omgevingen.
VOORBEREIDING
APPARAAT
Montage van transportwagen
(voor modellen die zijn uitgerust met
wagen)
- Plaats de wagen op de grond (1 Afb. 1)
- Plaats het huis (2 Afb. 1) op de wagen,
dior instelling van de geleider (3 Afb. 1) in
de stang (4 Afb. 1) van de wagen.
Stofzuiger
Voor apparaten voorzien van de juiste ac-
cessoires.
- Haal de hendels (5 Afb. 2) los en verwij-
der de deksel met de motor (6 Afb. 3).
- Demonteer het polyester filter (8 Afb. 4).
- Controleer, indien van toepassing, dat
een papieren zak (7 Afb. 4) in het appa-
raat gemonteerd is).
- Als de papieren zak (7 Afb. 4) niet aan-
wezig is, installeer het, indien nodig, als
volgt:
Vervang de papieren zak (7 Afb. 5) in het
mondstuk (9 Afb. 5) ter passeren van de
ketting (10 Afb. 5)
- Hermonteer het polyester filter (8 Afb. 4).
- Hermonteer de deksel en zet hem met de
hendels vast (5 Afb. 2).
- Breng de mof (11 Afb. 6) van de zuig-
slang helemaal aan in de opening (12
Afb. 6) van de houder.
- Om de bus los te laaten (11 Afb. 6) houd
de knop (13 Afb. 6) en trek de huls (11
Afb. 6) naar buiten.
- Combineer de ergonomische handgreep
(15 Afb. 7) of de flexibele slang (16 Afb.7)
afhankelijk van het model met de verlen-
ging (14 Afb.7).
- Aansluiten de twee stijve verlengingen
(17-18 Afb. 8) door de aanpassing van
de twee referenties (19-20 Afb. 8), indien
aanwezig.
- Monteer op de stijve uitbreiding (21 Afb.
9) de benodigde accessoires (trekker,
Staubb├╝rstel, spleetmondstuk, vloer-
mondstuk, etc..).
OPMERKING:
Voor de modellen uitgerust met de ergono-
mische handgreep is het instellen van de
zuigkracht van de kiezers mogelijk te maken.
(22 Afb. 10).
Door het openen van het venster (23 Afb. 10)
wordt een onderste zuigkracht opgewekt.
Ansluiten van de elektrische borstel
Voor de apparaten met stopcontact:
- Til het deksel (24 Afb. 11).
- De aansluiting van de elektrische borstel
in het stopcontact (25 Afb. 11) aan de bo-
venzijde van de stofzuiger sticken (maxi-
maal toegestane vermogen 200 W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 25 14/12/12 15.12