Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 109

LT
LT - 99
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
A PAVOJUS :
Prieš atliekant bet kokią techninę priežiū-
rą išjunkite.
Nuėmimas ir uždėjimas popieriaus
dulkių maišelį (jei taikomas)
- Pakelkite svirtį (5 Pav. 2) ir nuimkite
dangtelį (6 Pav. 3) su varikliu.
- Pašalinti poliesterio filtras (8 Pav. 4).
- Pašalinti popieriaus dulkių surinkimo
maišelį (7 Pav. 4), ir pakeisti, kaip nuro-
dyta pirmiau.
- Pakeisti vyksta atvirkštine tvarka išmon-
tavimo.
Atkūrimo bakas šalinimas
- Pakelkite svirtį (5 Pav. 2) ir nuimkite
dangtelį (6 Pav. 3) su varikliu.
- Pastatykite save virš skysčio tekėjimą ir
nusausinkite atkūrimo baką (38 Pav. 18).
- Išvalykite bakas vandens srove, po to Pa-
keisti vyksta atvirkštine tvarka išmontavi-
mo.
Prietaisų, įrengtas nuotekų žarnos
- Išimti išleidžiamąjį antgalį (36 Pav.
18) iš tinkama parama.
- Išimti mygtuką (35 Pav. 18) pašalinti
varžtą(34 Pav. 18) išleidžiamojo
antgalio (37 Pav. 18) Ir išleisti skysčio
atkūrimo bakas (37 Pav. 18).
Prietaisų, įrengtas rokeris bakas
- Pakelkite svirtį (5 Pav. 2) ir nuimkite
dangtelį (6 Pav. 3) su varikliu.
- Išimti bakas veikiantis svirtį (40 Pav.
19), jei toks yra.
- Apverskite bakas (39 Pav. 17) su ran-
kena (41 Pav. 20), visiškai nutekėji-
mo.
- Pakeisti vyksta atvirkštine tvarka -
montavimo.
Kasdienis valymas
Tikrinimo ir valymo poliesterio filtras
(jei)
- Pakelkite svirtį (5 Pav. 2) ir nuimkite
dangtelį (6 Pav. 3) su varikliu.
- Pašalinti poliesterio filtras (8 Pav. 4).
- Išvalykite filtrą (Pav. 21) su oro srove
vidaus į išorę, tai galima plauti filtrą (Pav.
21) šilto vandeniu ir montavimo atgal,
tik po to, išdžiūvus, jis yra pernelyg purvi-
nas, pakeiskite ją.
- Pakeisti vyksta atvirkštine tvarka išmon-
tavimo.
Prietaiso valymas
- Nuvalykite prietaiso korpusą su drėgnu
skudurėliu su vandeniu ar plovikliu.
- Kaip nurodyta anksčiau Išimkite ir švariu
tekančiu vandeniu bake ir tada pašalinti
vandenį, kaip nurodyta pirmiau.
Pakeisti vyksta atvirkštine tvarka išmon-
tavimo.
A PAVOJUS :
Neplaukite prietaiso su vandens srove
Reguliarūs patikrinimai
Plūdės kontrolę
- Pašalinti, kaip nurodyta pirmiau.
- Patikrinkite, kad plūdė (43 Pav. 22) yra
išsami ir laisvai judėti erdvėje.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 99 14/12/12 15.13