Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 103

LV
LV - 93
IZMANTOŠANAS VEIDS
Šīs ierīces ir paredzētas putekļsūcēju ciet-
vielām vai šķidrumiem vai gan uz saskaņā
ar tehnisko datu tabulā ieviešanu šajā ro-
kasgrāmatā. Tikai par šāda lietošanas tika
izstrādātas.
A BĪSTAMI:
Ražotājs nevar būt atbildīga par jebkādu
kaitējumu, ko izraisa ļaunprātīgu vai ne-
pienācīgu izmantošanu.
Jebkura cita izmantošana atbrīvo ražotā-
jam atbildību par miesas bojājumiem un /
vai īpašuma bojājumu un anulēs nekādas
garantijas nosacījums.
NEPIENĀCĪGU IZMANTO-
ŠANU
Neizmantojiet ierīce par:
- Aspirācijas vielām uzliesmojošas vielas,
sprāgstvielas, kodīgas, indīgas.
- Aspirācijas karstas vielas.
- Neizmantojiet šķidro par tīrītājs putekļu
un vice versa.
Nelietot sprādzienbīstamā vidē.
SAGATAVOŠANA IERĪCE
Uzstādot grozā
(modeļiem aprīkoti ar grozā)
- Novietojiet grozs uz zemes (1 Att. 1).
- Vieta konteiners (2 Att. 1) par grozs, dro-
šu plastmasas stends (3 Att. 1) uz cauru-
les (4 Att. 1) grozā.
Putekļsūcējs
Par vienībām aprīkots ar atbilstošām palīgie-
rīcēm
- Paceliet sviru (5 Att. 2) un noņemiet vāku
(6 Att. 3).
- Noņemt poliestera filtru (8 Att. 4).
- Pārliecinās, ka iekšpusē ierīce ir uzstā-
dīts papīra maisiņu (7 Att. 4), ja tādi ir).
- Ja papīra maisiņu nav klāt (7 Att. 4) uz-
stādīt to, ja nepieciešams, rīkojas šādi:
Pievienojiet papīra maisiņu (7 Att. 5) par
uzgaļa (9 Att. 5), līdz kaklarotu (10 Att. 5)
- Fit atpakaļ poliestera filtru (8 Att. 4).
- Pievienojiet aizmugurējo vāciņu un no-
stiprināt to ar sviru (5 Att. 2).
- Enter, lai gala uzmavas (11 Att. 6) cau-
rule iesūkšanas sprauslu (12 Att. 6), no
tvertnē.
- Lai noņemtu uzmavu (11 Att. 6) preses
un turiet poga (13 Att. 6) un izvelciet uz-
mavu (11 Att. 6).
- Uzstādīt pagarinājumu (14 Att.7) par er-
gonomisks rokturis (15 Att. 7) vai elastīgu
cauruli (16 Att.7) atkarībā no modeļa.
- Apvienojoties diviem cietajām paplašinā-
jumi (17-18 Att. 8) sakrīt ar divām atskai-
tes punktiem (19-20 Att. 8), ja tāda ir.
- Uzstādīts uz cieta pagarināšanu (21 Att.
9) vēlamais aksesuārs (iesūkšanas uz-
galis, putekļu birste, spraugu tīrīšanas
līdzeklis, grīdas uzgalis, utt ..).
PIEZĪME:
Par modeli ir aprīkoti ar ergonomisku rokturi
ir iespējams regulēt sūkšanas spēka darbo-
jas atlasītāja (22 Att. 10).
Atverama loga (23 Att.10), lai iegūtu samazi-
nājumu iesūkšanas spēks.
Savieno elektrisko birsti
Lai ierīces ar spraudni:
- Paceliet vāku (24 Att. 11).
- Spraudni elektriskā birste (25 Att. 11) klāt
uz vāka putekļu (maksimālā jauda 200
W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 93 14/12/12 15.13