Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 54

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 54
SL - 2
SL
1.3 RUŠENJE O OPREME
Za zaščito okolja, ravna v skladu z lokalnimi
predpisi.
Ko oprema ni več uporabna, da popraviti,
odstraniti iz različnih komponent.
Električna oprema ni mogoče odstraniti kot
nesortiranih komunalnih odpadkov, vendar
pa je treba spoštovati tudi ločeno zbiranje,
ki ga uvaja posebna pravila za odstranje-
vanje odpadnih snovi iz električnih naprav
(DLG št. 151 z dne 07/25/05 - 2002/96 / ES
- 2003/108/ES).
Električna oprema je označena z
znakom, ki vsebuje smetnjaku na
kolesih, prečrtati. Simbol pomeni,
da je bila oprema dana v promet
po 13. avgustu 2005 in ga je treba
zavreči ločeno.
Neprimerno ali nezakonito odstranitvijo opre-
me ali nepravilne uporabe enaka, saj snovi
in materialov, ki jih vsebuje, lahko povzroči
škodo za ljudi in okolje. Odstranitvi odpadne
električne ki je v skladu s standardi, ki ni v
skladu z veljavnimi predpisi vključuje upora-
bo upravnih in kazenskih sankcij.
1.4 REFERENČNI
STANDARDI
Proizvod je izdelan v skladu z direktivo o
strojih v veljavi in v skladu s pravili, določeni-
mi v “ES”-izjavo o skladnosti.
1.5 RAZPAKIRANJE
Po odstranitvi embalaže v skladu z navodili
na embalaži sami, preverite celovitost enote
in vseh dobavljenih sestavnih delov.
Če obstaja kakršna koli škoda, očitno se obr-
nite na prodajalca ali pooblaščeni servisni
center.