Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 53

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 53
SL - 1
SL
Indeks
1.1 UVOD .................................................. 1
1.2 SPLOŠNE INFORMACIJE.................. 1
1.3 RUŠENJE O OPREME ..................... 2
1.4 REFERENČNI STANDARDI ............... 2
1.5 RAZPAKIRANJE ................................. 2
1.1 UVOD
OPOMBA:
Pred uporabo aparata preberite navodila in
navodila “ Varnostni priročnik “ priložen stro-
ja.
Ta priročnik in “Varnostni priročnik” so se-
stavni del stroja samega, je zato treba skrb-
no hranijo na varnem mestu in je dostopen
vsem uporabnikom (operaterji in vzdrževanje
osebje) za celotno življenjsko dobo stroja do
rušenje.
1.2 SPLOŠNE INFORMACIJE
- Plastične vrečke, stiropor, sponke, itd ..
se ne smejo pustiti v dosegu otrok, saj so
potencialni viri nevarnosti.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da
omrežna napetost ustreza tisti, ki je nave-
den na tablici.
- Če želite odstraniti kabel iz vtičnice NE
vlecite za napajalni kabel, odstranite čep
ob telo isti strani.
- Pri uporabi v celoti razširiti napajalni ka-
bel.
- Ne smete uporabljati za podaljšanje če je
odobrena, velika glede na moč enote in v
dobrem stanju.
- Ne uporabljajte aparata, če kabel vtič ali
moč niso v dobrem stanju.
- Če je poškodovan napajalni kabel, je tre-
ba nadomestiti samo s pooblaščeni ser-
vis proizvajalca.
- Ne deluje napajalni kabel preko ostrih ro-
bov.
- Izogibajte se drobljenje kabel.
- Ne uporabljajte aparata, mokre ali vlažne
roke.
- Ne pustite aparat izpostavljen vremen-
skim vplivom.
- Ne uporabljajte aparata, če to ni normal-
no, ampak ga odnesite v pooblaščeni
servisni center.
- V primeru okvare se obrnite samo na
pooblaščeni servis, ki prosi za originalne
nadomestne dele.
- Pred izvedbo katerega koli vzdrževanja
ali čiščenja morali odstraniti napajalni ka-
bel iz vtičnice.
- Ne sperite z vodo enoto.
- Ne potapljajte aparata v vodo ali druge
tekočine.
- Napravo čistite s krpo navlažite z vodo;
Ne uporabljajte agresivnih čistil, razredči-
lo, topil.
- Če enota ne deluje in ga je potrebno ne-
uporabni zaradi rezanja napajalni kabel,
preden jo prenese na zbirališču.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb
(vključno z otroci) z zmanjšanimi fizični-
mi, čutnimi ali duševnimi zmogljivosti ali
pomanjkanja izkušenj ali znanja, razen
če so dana s posredovanjem oseba, od-
govorna za njihovo varnost, nadzor ali
navodila o uporabi naprave.
- Otroci je treba nadzorovati, da se zagoto-
vi, da ne bodo igrali z aparatom.