Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 52

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 52
LT - 2
LT
1.3 GRIOVIMAS BE
PRIETAISŲ
Siekiant apsaugoti aplinką, pereikite pagal
vietos taisyklių reikalavimus.
Kai įranga yra nebetinkami jis nepataisomas,
disponuoti iš įvairių dalių.
Elektros įranga negali būti šalinamos kaip
nerūšiuotos komunalinės atliekos, tačiau
būtina atsižvelgti į atskirą surinkimą, įvesta
pagal specialias taisykles dėl atliekoms nai-
kinti elektros prietaisų (DLG Nr 151, 07/25/05
- 2002/96 / EB - 2003/108/EB).
Elektros įranga, pažymėta simbo-
liu, kuriame yra konteineris ratiniai
dėžę. Simbolis rodo, kad įranga
buvo pateikti į rinką, 2005 m. po
13 Rugpjūčio ir turi būti šalinamos
atskirai.
Netinkamas arba neteisėtas tos pačios
įrangos ar netinkamo naudojimo, dėl jame
esančių medžiagų ir medžiagų šalinimas gali
sukelti žalos žmonėms ir aplinkai. Atliekos,
elektros ir negerbia dabartines taisykles ša-
linimo sukelti administracinių ir baudžiamųjų
sankcijų taikymo.
1.4 PAMATINIAI
STANDARTAI
Produktas yra pagamintas pagal galiojančius
Mašinų direktyvos ir pagal “EB” atitikties de-
klaracijos nustatytų taisyklių.
1.5 IŠPAKAVIMAS
Nuėmę pakuotę, pagal instrukcijas ant pa-
čios pakuotės, patikrinkite, ar vieneto ir visų
tiekiamų sudėtinių dalių vientisumą.
Jei yra kokia nors žala akivaizdi, kreipkitės į
platintoją arba į įgaliotą aptarnavimo centrą.