Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 51

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 51
LT - 1
LT
Puslapis
1.1 ĮVADAS ............................................... 1
1.2 BENDRA INFORMACIJA ................... 1
1.3 GRIOVIMAS BE PRIETAISŲ .............. 2
1.4 PAMATINIAI STANDARTAI ................ 2
1.5 IŠPAKAVIMAS .................................... 2
1.1 ĮVADAS
PASTABA:
Prieš naudodami prietaisą prašome perskai-
tyti šį vadovą “ Saugumo vadovas “ pateikia-
mas kartu su mašina.
Šis vadovas ir “Saugumo vadovas” yra ne-
atskiriama pačios mašinos, todėl turi būti
kruopščiai saugomi saugioje vietoje ir priei-
nama prie mašinos per visą gyvenimą vi-
siems vartotojams (operatoriai ir priežiūros
personalas), kol griovimas.
1.2 BENDRA INFORMACIJA
- Plastikinius maišus, polistirolą, sąvaržė-
lės ir tt ..neturi būti palikta galimybė vai-
kams nepasiekiamoje vietoje, nes jie yra
potencialūs pavojaus šaltiniai.
- Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite,
kad maitinimo įtampa atitinka nurodyta
duomenų lentelėje.
- Ištraukite kištuką lizdo, NETRAUKITE
jo maitinimo laidą, ištraukite kištuką, atsi-
žvelgiant į tos pačios pusės kūno.
- Kai naudojate rodyti visiškai maitinimo
laidas.
- Dydžio pagal vieneto galia Jūs negalite
naudotis pratęsti, jei jis bus patvirtintas, ir
geros būklės.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo kištukas ar
maitinimo laidas nėra geros būklės.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jis turi
būti tik pakeičiamas gamintojo įgaliotą
aptarnavimo centrą.
- Nejunkite maitinimo laidą per aštrias
briaunas.
- Traiškymo kabelį.
- Nenaudokite prietaiso su šlapi arba drė-
gni rankas.
- Nepalikite prietaiso veikiama atmosferos
veiksniams.
- Nenaudokite prietaiso, jei tai nėra norma-
lus darbas, bet priimti jį į įgaliotą aptarna-
vimo centrą.
- Gedimo atveju, prašome susisiekti tik į
įgaliotą aptarnavimo centrą, prašydami
originaliomis atsarginėmis dalimis.
- Prieš atlikdami bet kokį techninės prie-
žiūros ar reikia valyti, ištraukite kištuką
elektros lizdo.
- Neplaukite įrenginį su vandeniu.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus
skysčius.
- Prietaisą valykite skudurėliu sudrėkintą
vandeniu;
Nenaudokite abrazyvinių valiklių, dažų
skiediklio, tirpiklių
- Kai įrenginys yra žemyn ir turi būti, kad ji
būtų netinkami pjovimo laidą prieš perkel-
ti jį į surinkimo vietą.
- Prietaisas neskirtas naudoti asmenims
(įskaitant vaikus), kuriems sumažėjęs fi-
ziniai, jutimo ar protinių galių, ar trūksta
patirties ar žinių, išskyrus tuos atvejus,
kai jie buvo, per tarpininko asmuo, at-
sakingas saugumą, prižiūrėjo arba
nurodė, kaip naudoti prietaisą.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, siekiant užtikrin-
ti, kad jie nežaistų su prietaisu.