Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 50

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 50
LV - 2
LV
1.3 NOJAUKŠANA NO
IEKĀRTA
Lai aizsargātu vidi, rīkoties saskaņā ar vietē-
jiem noteikumiem.
Ja iekārta vairs nav izmantojamas tas labo-
jams, atsavināt dažādām sastāvdaļām.
Elektroiekārtas nedrīkst izmest nešķiro-
tiem sadzīves atkritumiem, bet tas ir nepie-
ciešams respektēt atsevišķu vākšanu ie-
viests ar īpašiem noteikumiem par atkritumu
apglabāšanu materiāla elektroierīču (DLG Nr
151 07/25/05 - 2002/96 / EK - 2003/108/EK).
Elektroiekārtas marķētas ar sim-
bolu, kas satur konteineru uz ri-
teņiem izsvītrot. Simbols norāda,
ka iekārta ir laisti tirgū pēc 13 Aug
2005 un jāiznīcina atsevišķi.
Nepiemērotu vai nelikumīgu iznīcināšanu ie-
kārtu vai neatbilstīgu izmantošanu pats, jo no
vielu un materiālu iekļautajiem var kaitēt cil-
vēkiem un videi. Atbrīvošanās no nevajadzī-
gā elektriskā kas neatbilst standartiem ir pie-
mērot administratīvo un kriminālo sankciju.
1.4 ATSAUCES STANDARTI
Produkts ir ražots saskaņā ar direktīvā par
mašīnām spēkā un saskaņā ar noteikumiem,
kas izklāstīti "EK" atbilstības deklarācija.
1.5 IZPAKOŠANA
Pēc izņemšanas iepakojumu atbilstoši uz ie-
pakojuma, instrukcijas, pārbaudīt integritāti
vienības un visu piegādāto komponentu.
Ja ir kāds bojājums skaidrs kontakts tirgotājs
vai pilnvarota servisa centrs.