Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 49

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 49
LV - 1
LV
Indekss
1.1 IEVADS ............................................... 1
1.2 VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA ............... 1
1.3 NOJAUKŠANA NO IEKĀRTA
............ 2
1.4 ATSAUCES STANDARTI ................... 2
1.5 IZPAKOŠANA ..................................... 2
1.1 IEVADS
PIEZĪME:
Pirms ierīces, lūdzu, izlasiet šo rokasgrāma-
tu un manuālo kopā ar mašīnu " drošības ro-
kasgrāmata.".
Šī rokasgrāmata un "drošības rokasgrā-
mata" ir neatņemama daļa no mašīna pati,
tāpēc rūpīgi glabā drošā vietā un pieejamu
visiem lietotājiem (operatoriem un apkopes
darbinieki) attiecībā uz visu dzīvi no mašīnas
līdz sagraušana.
1.2 VISPĀRĪGA
INFORMĀCIJA
- Plastmasas maisiņi, polistirola, sasprau-
des, utt .. atstāt gada jāatstāj sasnie-
dzams bērniem, jo tie ir potenciālie ap-
draudējuma avotus.
- Pirms darbināt elektrotīklam pārliecinie-
ties, ka tīkla spriegums atbilst tai, kas no-
rādīta uz plāksnītes.
- Lai noņemtu kontaktdakšu NO kontakt-
ligzdas nevelciet strāvas vadu, izņemiet
kontaktdakšu, ņemot ar roku.
- Ja izmanto pilnībā paplašināt strāvas
vadu.
- Jūs nedrīkstat izmantot pagarinājumu ja
to apstiprinās, lieluma atkarībā no jaudas
vienību un labā stāvoklī.
- Nelietojiet ierīci, ja kontaktdakša vai strā-
vas vads nav labā stāvoklī.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina
ar pakalpojumu centra pilnvarota ražo-
tājs.
- Vai nav palaist strāvas vadu pāri asām
malām.
- Izvairieties saspiešanas kabeli.
- Nelietojiet ierīci ar mitrām vai slapjām ro-
kām.
- Neatstājiet ierīci pakļauti atmosfēras
aģentiem.
- Nelietojiet ierīci, ja tā nav normāla darbī-
ba, bet veikt to autorizētā servisa centrā.
- Gadījumā, ja neizdodas, lūdzam sazinā-
ties tikai autorizētā servisa centra lūdzot
oriģinālo rezerves daļu.
- Pirms veikt jebkādu apkopi vai nepiecie-
šama tīrīšana, lai izvilktu kontaktdakšu
no ligzdas.
- Nemazgājiet bloku ar ūdeni.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķid-
rumos.
- Notīriet ierīci, izmantojot drānu samitrinā-
tu ar ūdeni;
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzek-
ļus, krāsas šķīdinātāju, šķīdinātājus.
- Ja vienība ir bojātas un ir nepieciešams,
lai padarītu to nelietojamu, samazinot
strāvas vadu pirms jūs nodot to savākša-
nas vietu.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personām
(ieskaitot bērnus) ar fiziskiem, maņu vai
garīgās spējas vai pieredzes vai zināša-
nu trūkums, ja vien tie ir dota, starpniekus
atbildīgā persona par to drošības, uzrau-
dzības vai norādījumus par to izman-
tot ierīci.
- Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka tie
nespēlētos ar ierīci.