Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 48

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 48
FI - 2
FI
1.3 PURKAMISESSA
LAITTEEN
Ympäristön suojelemiseksi, edetä paikallis-
ten määräysten mukaisesti.
Kun laite ei voida enää käyttää ei se korjatta-
vissa, hävitä erilaisia komponentteja.
Sähkölaitteiden ei saa hävittää lajittelemat-
toman yhdyskuntajätteen mukana, vaan se
on välttämätöntä kunnioittaa erilliskeräystä
käyttöön erityisiä sääntöjä jätteiden materi-
aalin sähkölaitteet (DLG nro 151, 25.07.05
- 2002/96 / EY - 2003/108/EY).
Sähkölaitteet merkitty symbolilla
sisältää säiliön pyörillä bin.Sym-
boli ilmaisee, että laite on saatet-
tu markkinoille 13 päivän elokuuta
2005 ja on hävitettävä erikseen.
Sopimaton tai laiton hävittäminen laitteiden
tai virheellisestä käytöstä sama, koska ai-
neiden ja materiaalien sisältämät saattaa
aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja ympäristölle,
jätteiden sähkö eikä kunnioita Nykyiset sään-
nöt johtavat soveltamiseen hallinnollisia ja ri-
kosoikeudellisia seuraamuksia.
1.4 VIITESTANDARDIT
Tuote on valmistettu noudattaen konedirek-
tiivin voimassa ja noudattaen vahvistettujen
sääntöjen “EC” vaatimustenmukaisuusva-
kuutus.
1.5 PURKAMINEN
Kun olet poistanut pakkauksen mukaan pak-
kauksen ohjeita itse tarkistaa eheyden yksi-
kön ja kaikki osat mukana.
Jos on vaurioita selvää ota yhteys jälleen-
myyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.