Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 47

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 47
FI - 1
FI
Indeksi
1.1 JOHDANTO ........................................ 1
1.2 YLEISTÄ .............................................1
1.3 PURKAMISESSA LAITTEEN ............. 2
1.4 VIITESTANDARDIT ............................ 2
1.5 PURKAMINEN .................................... 2
1.1 JOHDANTO
HUOM:
Ennen laitteen lue tämä käyttöohje ja käsikir-
ja " Käyttö-ja huolto." Mukana koneen.
Tämä opas ja " Käyttö-ja huolto-ohjeen " ovat
olennainen osa itse koneen, on siis huolel-
lisesti säilytettävä turvallisessa paikassa ja
helposti saatavilla kaikille käyttäjille (ope-
raattorit ja huoltohenkilöstö) koko käyttöiän
konetta kunnes purkaminen.
1.2 YLEISTÄ
- Muovipussit, polystyreeni, paperiliittimet,
jne. .. ei saa jättää lasten ulottuville, sillä
ne ovat mahdollisia vaaran aiheuttajia.
- Ennen laitteen käyttöönottoa, varmista
että verkkojännite vastaa, että ilmoitettu
tyyppikilvessä.
- Voit poistaa pistoke pistorasiasta ÄLÄ
vedä virtajohtoa, irrota pistoke ottamalla
elin saman käden.
- Aikana laitteiden käytön ja aukirullaami-
seksi kaapeli.
- Et saa käyttää laajennus, jos hyväksyt-
ty, mitoitetaan tehon yksikön ja hyvässä
kunnossa.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke tai johto ei-
vät ole hyvässä kunnossa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vain
korvattava valtuuttamaan huoltoliikkee-
seen valmistaja.
- Älä käytä virtajohtoa terävien reunojen
yli.
- Vältä murskaus kaapelia.
- Älä käytä laitetta märin tai kostein käsin.
- Älä jätä laitetta alttiiksi ilmakehän tekijöil-
le.
- Älä käytä laitetta, jos se ei ole normaalia
toimintaa, vaan vie se valtuutettuun huol-
toliikkeeseen.
- Jos vika, ota yhteys ainoastaan valtuute-
tussa huoltoliikkeessä pyytävät alkupe-
räisiä varaosia.
- Ennen kuin suoritat mitään huoltoa tai
puhdistusta tarvitaan irrota pistoke pisto-
rasiasta.
- Älä pese yksikköä vedellä.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nes-
teisiin.
- Puhdista laite vedellä kostutetulla kan-
kaalla;
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita,
tinneriä, liuottimia.
- Kun laite on epäkunnossa ja täytyy tehdä
sitä käyttökelvottomaksi leikkaamalla vir-
tajohto ennen kuin siirrät sen keräyspis-
teeseen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten hen-
kilöiden (mukaan lukien lapset), joiden
fyysinen, sensorinen tai henkinen ky-
vykkyys, tai joilta puuttuu kokemusta tai
tietoa, ellei niitä ole annettu, välityksellä
vastuullisen henkilön turvallisuudesta,
valvonnassa ja ohjauksessa käytöstä
laitteen.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki
laitteella.