Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 46

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 46
ET - 2
ET
1.3 TOOTEST VABANEMIN
Järgi kohalikke seadusi, et keskkonda kaits-
ta.
Kui seade on kasutamiskõlbmatu ja seda ei
saa enam parandada, tuleb osadest vasta-
valt seadustele ja eraldatult vabaneda.
Elektrilistest seadmetest ei saa vabaneda kui
tavalistest jäätmetest ja vastavaid standar-
deid, mis puutub kogumisse, peab järgima,
mida on tutvustatud teatud seadusandluste
poolt (Legislatiivmäärus nr 151 kuupäevaga
25.07.05 – 2002/96/CE – 2003/108/CE).
Elektrilistel seadmetel on sümbol
ratastega prügikastist millel on rist
peal. See sümbol tähendab, et
seadeldis tuli turule peale 13ndat
augustit aastal 2005 ja selle peab
eraldi ära viskama.
Selliste seadmete väär või seadusevastane
ära viskamine või valesti kasutamine või olla
ohtlik nii inimestele kui keskkonnas, tänu
nendes sisalduvatele ainetele ning mater-
jalidele. Haldus- ja kriminaalkaristusi raken-
datakse elektriseadmete äraviskamisel stan-
darditele mitte vastamise puhul.
1.4 VIITED
SEADUSANDLUSTELE
Seade on toodetud kooskõlas jõusoleva Ma-
sinate Direktiiviga ja standarditega, mis on
välja toodud „CE“ Vastavustunnistusega.
1.5 LAHTI PAKKIMINE
Peale pakendi eemaldamist instruktsioonide
järgi pakendil endal, kontrolli toote ja kaasas-
olevate detailide seisundit.
Kui on märke kahjustusest, kontakteeru
müüjaga või pöördu volitatud tehnilise toe
poole.