Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 45

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 45
ET - 1
ET
Sisu
1.1 SISSEJUHATUS ................................. 1
1.2 ÜLDISED HOIATUSED ....................... 1
1.3 TOOTEST VABANEMINE .................. 2
1.4 VIITED SEADUSANDLUSTELE ......... 2
1.5 LAHTI PAKKIMINE ............................. 2
1.1 SISSEJUHATUS
NB!
Enne seadme kasutamist lugege palun hoo-
likalt läbi see kasutusjuhend ja „Kasutus- ja
hooldusjuhend“, mis on masinaga kaasas..
See kasutusjuhend ja „Kasutus- ja hooldus-
juhend“ moodustavad masinast endast la-
hutamatu osa. Seega tuleb neid turvalises
kohas hoida, kus kõik kasutajad pääsevad
neile terve masina eluaja ligi (kasutajad ja
hoolduspersonal).
1.2 ÜLDISED HOIATUSED
- Plastikkotte, polüstüreene, kirjaklambreid
jne ei tohi jätta lastele kättesaadavasse
kohta, kuna need kujutavad endast neile
ohtu.
- Tee kindlaks, et pinge sobiks sellega, mis
on andmetes kirjas, enne kui seadme
tööle paned.
- Sellest, et seadet kontaktist välja võtta,
tõmba pistikust endast MITTE juhtmest.
- Keri terve toitejuhe lahti kui seadet kasu-
tad.
- Kasutada võib ainult heakskiidetud pi-
kendusjuhtmeid. Need peavad olema so-
bivad seadme vooluga ja heas korras.
- Ära kasuta seadet kui pistik või voolujuhe
ei ole heas korras.
- Kui voolujuhe on kahjustatud, võib seda
välja vahetada vaid tootja poolt määratud
tehnilise toe keskuses.
- Ära libista juhet mööda teravaid servi.
- Ära näpista ega ürita juhet purustada.
- Ära kasuta seadet märgade või niiskete
kätega.
- Ära jäta seadet loodusjõududele eest
kaitsmata.
- Ära kasuta seaded kui selle juhtimisük-
sus on vigane. Vii see määratud tehnilise
toe keskusesse.
- Kui peaks esinema mingi viga, võta ühen-
dust määratud tehnilise toe keskusega ja
telli alati originaalvaruosi.
- Pistik peab enne hooldus- või puhastus-
töid alati pistikupesast välja tõmmatud
olema.
- Ära pese seadet surveveega.
- Ära kasta seadet vette ega muudesse ve-
delikesse.
- Puhasta seadet niiske lapiga; ära kasuta
abrasiivseid puhastusvahendeid, trikloro-
etaani ega lahuseid.
- Seadet ära visates õigesse kogumiskoh-
ta tuleb toitejuhe eemaldad, kindlusta-
maks, et seadet enam ei kasutata.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isi-
kutele (kaasa arvatud lapsed), kelle füü-
silised, sensoorsed või mentaalsed või-
med on madalamad või kellel puuduvad
kogemused või teadmised, kui just neid
ei valvata ja ei anta juhiseid seadme koh-
ta isiku poolt, kes tagab nende turvalisu-
se.
- Lapsi peaks jälgima, kindlustamaks, et
nad ei mängi seadmega.