Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 44

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 44
BG - 2
BG
1.3 БРАКУВАНЕ НА
УСТРОЙСТВОТО
С цел защита на околната среда, дейст-
ва се в съответствие с местните законови
разпоредби, които са в сила.
Ако устройството не е в работно състоя-
ние, нито поправимо, действа се с цел
диференцирано разглобяване по компо-
ненти.
Електрическите уреди не могат да бъдат
разглобени като скрап / отпадъци, а е не-
обходимо да се спазва разделното съби-
ране, въведено чрез комплекта от специ-
ални разпоредби относно разглобяването
на скрап / отпадъци, произхождащи от
електрическо оборудване (Законодате-
лен указ 151/25.7.2005 г. - 2002/96/ЕК
- 2003/108/ЕК).
Електрическите уреди са отбе-
лязани със символ, предста-
вляващ зачеркнат колесен съд,
който трябва да се изхвърля на
боклука. Символът означава, че
оборудването е пуснато на па-
зара след дата 13 август 2005
г., и че трябва да представлява
отделен обект за целите на съ-
биране.
Несъответното или неправилното раз-
глобяване на оборудването / уредите
или тяхното неподходящо използване, по
отношение на съдържащите вещества и
материали, могат да причинят вреда на
хората и околната среда. Разглобяването
на електрическия скрап, което не спазва
разпоребите, които са в сила, води до
прилагане на административни и наказа-
телни санкции.
1.4 РЕФЕРЕНТНИ
СТАНДАРТИ
Устройствотото е произведено в съот-
ветствие с директивата в сила относно
(отпадъците от) електрическото елек-
тронното) оборудване и в съответствие с
разпоребите посочени в декларацията на
ЕК за съответствие.
1.5 РАЗОПАКОВАНЕ
След като се отстрани опаковката, така
както е посочено в указанията, които са
възпроизведени върху съответната опа-
ковка, проверете целостта (непокътнатия
характер) на устройството и на всички
компоненти с които е снабден / на оборуд-
ването.
Ако очевидна повреда е открита, моля
свържете се с оторизиран сервизен цен-
тър.