Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 43

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 43
BG - 1
BG
Индекс
1.1 Въведение ........................................ 1
1.2 Общи указания ................................. 1
1.3 Бракуване на устройството ........... 2
1.4 Референтни стандарти ................... 2
1.5 Разопаковане .................................... 2
1.1 ВЪВЕДЕНИЕ
внимание:
Преди да използвате устройството, про-
четете внимателно това ръководство и
ръководството за Експлоатация и под-
дръжка, доставени заедно със съответно-
то устройство.
Това ръководство и ръководството за Екс-
плоатация и поддръжка представляват
неразделна част от съответното оборуд-
ване; следователно, те трябва да се съх-
раняват грижливо в безопасно и достъпно
място за всички потребители (оператори
и персонал, извършващи дейности по
поддръжка) през целия живот на оборуд-
ването до бракуването.
1.2 ОБЩИ УКАЗАНИЯ
-
Пластмасови торбички, полистирен, клипове
и др., които трябва да се пазят далеч от деца,
тъй като представляват риск.
-
Преди да въвеждате в експлоатация ус-
тройството, уверете се, че напрежението
на мрежата отговаря на това, което е посо-
чено на табелката с указания / данни.
- За да премахнете / извадите щепсела
от контакта, НЕ дърпайте захранва-
щия кабел, а изтръгвайте кабела като
хванете тялото с ръката.
- По време на използване на устрой-
ството, опъвайте / напълно разгъвайте
електрическия кабел.
- Позволява се използване на удъл-
жителни кабели, само ако те са били
одобрени, съобразени в зависимост от
мощността на устройството и ако са
добре поддържани.
- Не използвайте устройството, ако
щепсела или електрическия кабел не
са в оптимално работно състояние.
-
Ако захранващия кабел на устройството
е повреден, то трябва да бъде заменен
единствено в оторизиран от производите-
ля технически сервизен център.
- Не пускайте захранващия кабел през
остри ръбове.
- Да се избягва смачкване на кабела.
- Не използвайте устройството с мокри
или влажни ръце.
- Не оставяйте устройството, изложено
на атмосферни влияния.
-
Не използвайте устройството, ако има от-
клонения от експлоатация, която се счита за
нормална, а се препоръчва представянето в
оторизиран сервизен център.
- В случай на повреда, обръщайте се
единствено към оторизиран сервизен
център, винаги изисквайки нови ре-
зервни части.
-
Преди да предприемете каквото и да е
действие по поддръжка или почистване, е
необходимо да се премахне / извади щеп-
села от контакта.
-
Не измивайте устройството с водни струи.
- Не потапяйте устройството във вода
или други течности.
- Почиствайте устройствотото с помо-
щта на кърпа, навлажнена с вода.
Не използвайте абразивни почистващи пре-
парати, трихлоретилен или разтворители.
- Когато устройството не се използва, то
трябва да остане в състояние на пре-
стой чрез премахване / изваждане на
захранващия кабел преди транспорти-
ране / носене до събирателен център.
- Устройството не е предназначено за
употреба от лица (включително деца)
с намалени физически, сетивни или
умствени способности или с липса на
опит или познания в това отношение,
а, в противен случай, само ако те биха
могли да се възползват, чрез лице, от-
говарящо за тяхната безопасност, от
наблюдение или указания по отноше-
ние на използването на устройството.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани,
с цел да се гарантира факта, че те не
си играят със съответното устройство.