Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 42

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 42
SR - 2
SR
1.3 ODBACIVANJE
APARATA
Radi očuvanja ambijenta, postupajte u
skladu sa lokalnim propisima na snazi.
Kada se aparat više ne bude mogao da
koristi niti popravi, obavite diferencijalno
odbacivanje komponenata.
Električna aparatura se ne sme odbacivati
kao običan gradski otpad nego treba da se
pridržavate odvojenog odbacivanja smeća
koje je uvela specijalna disciplina u vezi
sa otpadom koje proizlazi iz električnih
aparata (zak.dekret br. 151 datuma 25/7/05 -
2002/96/CE - 2003/108/CE).
Električna aparatura je označena
simbolom na kojem se nalazi
prekrštena kanta za smeće na
kolicima.Simbol navodi da je
aparatura puštena na tržište posle
13 avgusta 2005 i da mora da se
odvojeno odbaci.
Neprikladno ili protivpravno odbacivanje
aparature ili neprikladno korištenje iste s
obzirom na materijale ili supstance koje
sadrži može da nanese štetu ljudima ili
ambijentu.
Odbacivanje električnog otpada bez
poštovanja propisa na snazi dovodi do
primene administrativnih ili kaznenih
sankcija.
1.4 PROPISI U VEZI SA TIM
Aparat je proizveden u skladu sa direktivom
o mašinama koja je na snazi i u skladu sa
propisima koji se navode u izjavi “CE” o
prikladnosti.
1.5 SKIDANJE AMBALAŽE
Kada se ukloni ambalažni materijal na način
koji se navodi na istoj ambalaži, kontrolišite
celovitost aparata i svih komponenata kojima
je opremljen.
Ako primetite vidna oštećenja , stupite
u kontakt sa prodavcem ili ovlaštenom
servisnom službom.