Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 41

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 41
SR - 1
SR
Sadržaj
1.1 UVOD .................................................. 1
1.2 OPŠTA UPOZORENJA ....................... 1
1.3 ODBACIVANJE APARATA ................. 2
1.4 PROPISI U VEZI SA TIM .................... 2
1.5 SKIDANJE AMBALAŽE ..................... 2
1.1 UVOD
NAPOMENA:
Pre nego što počnete da koristite aparat
pažljivo pročitajte ovaj priručnik kao takođe
i priručnik ”Upotreba i održavanje” koje ste
dobili zajedno sa mašinom.
Ovaj priručnik kao takođe i “Priručnik o
upotrebi i održavanju” su sastavni deo
iste mašine; zato treba da se pažljivo
čuvaju na sigurnom i svim korisnicima lako
pristupačnom mestu (operaterima i osoblju
koje ima zadatak da obavi održavanje)
tokom čitavog životnog veka mašine sve do
njenog uništavanja.
1.2 OPŠTA UPOZORENJA
- Plastične kese, polistirol, kopče, itd..
se ne smeju ostavljati na dohvat dece
budući da predstavljaju izvor opasnosti.
- Pre nego što pustite aparat u rad uverite
se da se napon mreže podudara sa onom
koji se navodi na tabli sa podacima.
- Kada treba da izvučete utikač iz
utičnice, NEMOJTE da povlačite kabl za
napajanje, izvadite utikač na način da ga
obuhvatite rukom.
- Prilikom korištenja aparata, potpuno
odmotajte električni kabl.
- Dozvoljava se upotreba produživača
samo ako su homologovani, imaju
dimenzije u skladu sa snagom aparata i
ako su dobro očuvani.
- Ne koristite aparat ako utikač ili električni
kabl nisu u dobrom stanju.
- Ako je kabl za napajanje aparata
oštećen, treba da ga zameni isključivo
tehnička servisna služba koju je ovlastio
proizvođač.
- Neka električni kabl ne klizi po oštrim
ivicama.
- Ne gnječite električni kabl.
- Ne koristite aparat ako su Vam ruke
vlažne ili mokre.
- Ne izlažite aparat atmosferskom uticaju.
- Ne koristite aparat ako primetite neke
anomalije u radu nego ga odnesite u
ovlaštenu servisnu službu.
- U slučaju kvara obratite se ovlaštenoj
servisnoj službi tražeći da vam daju
samo originalne rezervne delove.
- Pre nego što počnete sa obavljanjem
bilo koje operacije održavanja obavezno
izvucite utikač iz utičnice za struju.
- Ne perite aparat mlazom vode.
- Ne uranjajte aparat u vodu ili u druge
tečnosti.
- Očistite aparat koristeći krpu koju ste
ovlažili vodom; ne koristite deterdžente
koji grebu, trihloretilen, solventna
sredstva.
- Kada aparat više ne funkcioniše
treba da ga onesposobite na način da
presečete kabl za napajanje pre nego
što ga odnesete u prikladne centre za
sakupljanje otpada.
- Aparat nije namenjen korištenju od
strane osoba (uključujući i decu) čije su
fizičke, senzorne i mentalne sposobnosti
smanjene ili onih koje nemaju dovoljno
iskustva ili znanja sem u slučajevima u
kojima ih obučava ili nadgleda lice koje
je odgovorno za njihovu sigurnost o tome
na koji način koristiti aparat.
- Treba da nadgledate decu da biste se
uverili kako se ne igraju sa aparatom.