Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 40

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 40
HR - 2
HR
1.3 ZBRINJAVANJE
UREĐAJA
U svrhu zaštite okoliša, postupite u skladu s
važećim lokalnim propisima.
Kada se uređaj više ne bude mogao upotre-
bljavati ni popraviti, zbrinite dijelove uređaja
njihovim odvojenim odlaganjem.
Električna oprema se ne može zbrinjavati
kao gradski otpad, već ju je potrebno odvoje-
no odlagati u skladu s pravilima o odvojenom
prikupljanu otpada koja su uvedena poseb-
nom disciplinom o zbrinjavanju otpada proi-
zašlog iz električnih uređaja (Zak. Dekret br.
151 od 5/7/05 - 2002/96/ CE - 2003/108/CE).
Električni uređaji su obilježeni sim-
bolom koji se sastoji od prekriženog
spremnika za sakupljanje otpada s
kotačima. Ovaj simbol govori da je
uređaj pušten na tržište nakon 13.
kolovoza 2005. te da mora biti zbri-
nut odvojeno od ostalog otpada.
Neodgovarajuće ili nepropisno odvajanje
uređaja ili pak njihova neprikladna primjena,
ovisno o sadržanim tvarima ili materijalima,
može nanijeti oštećenja ljudima i okolišu.
Nepoštivanje važećih propisa prilikom zbri-
njavanja električnog otpada dovodi do pri-
mjene administrativnih i kaznenih sankcija.
1.4 REFERENTNI
STANDARDI
Uređaj je proizveden u skladu s važećom Di-
rektivom o strojevima te u skladu s propisima
navedenima u izjavi o sukladnosti „CE“.
1.5 RASPAKIRAVANJE
Nakon što ste uklonili pakirnu ambalažu po
uputama navedenim na samoj ambalaži,
provjerite jesu li uređaj i svi njegovi sastavni
dijelovi cjeloviti.
Ukoliko primijetite oštećenja, obratite se pro-
davatelju ili u ovlašteni servisni centar.