Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 39

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 39
HR - 1
HR
Sadržaj
1.1 UVOD .................................................. 1
1.2 OPĆA UPOZORENJA ........................ 1
1.5 ZBRINJAVANJE UREĐAJA ............... 2
1.6 REFERENTNI STANDARDI ................ 2
1.7 RASPAKIRAVANJE ............................ 2
1.1 UVOD
NAPOMENA:
Prije nego što započnete s upotrebom ure-
đaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik, kao i
priručnik „Upotreba i održavanje“, kojeg ste
dobili zajedno s uređajem.
Ovaj priručnik, kao i „Priručnik za upotrebu i
održavanje“, sastavni su dio stroja; stoga ih
treba pažljivo čuvati na sigurnom mjestu do-
stupnom korisnicima (rukovateljima i osoblju
zaduženom za održavanje) tijekom cijelog
životnog vijeka stroja, sve do njegovog uni-
štenja.
1.2 OPĆA UPOZORENJA
- Plastične vrećice, polistirol, spajalice, itd.
se ne smiju ostavljati na dohvat djeci bu-
dući da se u njima krije potencijalni izvor
opasnosti.
- Prije nego što uključite uređaj uvjerite
se da napon električne mreže odgovara
onom koji je naveden na pločici s podaci-
ma.
- NE povlačite kabel za napajanje kako bi-
ste iskopčali utikač iz utičnice, već izvu-
cite utikač držeći ga rukom za njegovo
tijelo.
- Za vrijeme upotrebe uređaja potpuno od-
vijte električni kabel.
- Dopušteno je upotrebljavati produžne
kabele samo ako su homologirani, s teh-
ničkim karakteristikama koje odgovaraju
naponu uređaja i dobro očuvani.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako utičnica ili
električni kabel nisu u dobrom stanju.
- Ako je kabel za napajanje uređaja ošte-
ćen, mora ga se zamijeniti isključivo u
servisnom centru ovlaštenom od strane
proizvođača.
- Izbjegavajte povlačenje kabela po oštrim
bridovima.
- Izbjegavajte gnječenje električnog kabe-
la.
- Ne upotrebljavajte uređaj mokrim ili vlaž-
nim rukama.
- Ne ostavljajte uređaj izloženim djelovanju
atmosferilija.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako pokazuje
nepravilnosti u radu, već ga odnesite u
ovlašteni servisni centar.
- U slučaju kvara obratite se isključivo
ovlaštenom servisnom centru te zatražite
originalne rezervne dijelove.
- Prije bilo kakvog zahvata na održavanju
ili čišćenja mora se obavezno iskopčati
utikač iz električne utičnice.
- Ne perite uređaj mlazovima vode.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge teku-
ćine.
- Čistite uređaj krpom navlaženom vodom;
ne upotrebljavajte abrazivne deterdžen-
te, trikloretilen, razrjeđivače.
- Kada uređaj postane neupotrebljivim,
mora se onemogućiti njegovo korištenje
tako da se kabel odreže prije nego se
uređaj preda odgovarajućim centrima za
prikupljanje otpadnog materijala.
- Nije predviđeno da uređajem upravljaju
osobe (uključujući i djecu) čija je fizička,
osjetna ili mentalna sposobnost sma-
njena, ili kojima nedostaje odgovarajuće
iskustvo ili znanje, osim ako nisu imale
priliku da ih osoba odgovorna za njihovu
sigurnost nadgleda ili uputi u rad stroja.
- Nadgledajte djecu kako biste bili sigurni
da se ne igraju s uređajem.