Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 34

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 34
RO - 2
RO
1.3 DESCOMPUNEREA
APARATULUI
Pentru a salva ambientul, procedaţi după
normativa locală în vigoare.
Când aparatul nu mai este utilizabil şi nici
reparabil, efectuaţi descompunerea diferen-
ţiată a componentelor.
Aparatura electrică nu poate fi descompusă
ca un deşeu urban, dar este necesar se
respecte colectarea separată introdusă de
disciplina specială pentru descompunerea
deşeurilor derivate din aparatură electrică
(d.lg. nr. 151 din 25/7/05 - 2002/96/CE -
2003/108/CE).
Aparaturile electrice sunt reprezen-
tate de un simbol care conţine un
contenitor de gunoi pe roţi barat.
Simbolul indică introducerea pe
piaţă a aparaturii după data de 13
august 2005 şi trebuie con-
stituie obiectul unei colectări sepa-
rate.
Descompunerea inadecvată sau abuzivă a
aparaturii sau folosirea improprie ţinând cont
de substanţele şi de materialele conţinute
poate cauza daune persoanelor şi e ambi-
entului. Descompunerea deşeurilor electrice
care nu respectă normele în vigoare condu-
ce la aplicarea de sancţiuni administrative şi
penale.
1.4 NORMATIVE
DE REFERINŢĂ
Aparatul a fost construit conform cu directiva
maşini în vigoare şi în conformitate cu nor-
mele indicate în declaraţia de conformitate
“CE”.
1.5 DEZAMBALAREA
Odată îndepărtat pachetul după cum este
indicat în instrucţiunile redate chiar pe am-
balaj, controlaţi integritatea aparatului şi a
tuturor componentelor în dotare.
Dacă întâlniţi deteriorări evidente contactaţi
agentul de vânzări sau un centru de asisten-
ţă autorizat.