Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 33

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 33
RO - 1
RO
Cuprins
1.1 INTRODUCERE .................................. 1
1.2 AVERTERTISMENTE GENERALE ..... 1
1.3 DESCOMPUNEREA APARATULUI .... 2
1.4 NORMATIVE DE REFERINŢĂ ............ 2
1.5 DEZAMBALAREA .............................. 2
1.1 INTRODUCERE
NOTĂ:
Înainte de a folosi aparatul citiţi cu atenţie
manualul de faţă şi manualul “Folosire şi în-
treţinere.” furnizat împreună cu maşina.
ManualuI de faţă şi “Manualul de folosire şi
întreţinere” sunt parte integrantă din maşină;
trebuie deci păstrate cu grijă într-un loc si-
gur şi accesibil tuturor utilizatorilor (operatori
şi personal care efectuează întreţinerea) pe
toată durata maşinii până la demolare.
1.2 AVERTERTISMENTE
GENERALE
- Săculeţele din plastic, polistirol, fibre
textile, etc.. nu trebuie fie lăsate la în-
demâna copiilor deoarece sunt posibile
surse de pericol.
- Înainte de a pune în funcţiune aparatul
asiguraţi-vă tensiunea reţelei cores-
punde celei indicate pe plăcuţa de înma-
triculare.
- Pentru a scoate ştecherul din priza de cu-
rent.
NU trageţi cablul de alimentare, extrageţi
ştecherul ţinând mâna pe corpul şteche-
rului.
- Înainte de folosirea aparatului derulaţi
complet cablul electric.
- Este permisă folosirea prelungitorului
numai dacă este omologat, dimensionat
după puterea aparatului şi în stare bună
de păstrare.
- Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul sau
cablul electric nu sunt în bune condiţii.
- În cazul în care cablul de alimentare a
aparatului este deteriorat, trebuie înlocuit
numai la un centru de asistenţă tehnică
autorizat de către producător.
- Evitaţi rularea cablului electric pe margi-
nile tăietoare ale diferitelor corpuri.
- Evitaţi strivirea cablului electric.
- Nu utilizaţi aparatul cu mâinile ude sau
umede.
- Nu lăsaţi aparatul expus la agenţi atmo-
sferici.
- Nu utilizaţi aparatul dacă prezintă ano-
malii de funcţionare dar duceţi-l la un
centru de asistenţă autorizat.
- În caz de defecţiune adresaţi-vă numai
unui centru de asistenţă autorizat cerând
mereu numai piese de schimb originale.
- Înainte de a efectua oricare intervenţie de
întreţinere sau de curăţenie este obliga-
toriu ca să scoateţi ştecherul din priza de
curent.
- Nu spălaţi aparatul sub jet de apă.
- Nu introduceţi niciodată aparatul în apă
sau în alte lichide.
- Curăţaţi aparatul folosind o cârpă înmuia-
în apă; nu utilizaţi detergenţi abrazivi,
tricloretilenă, solvenţi.
- Când aparatul nu mai poate fi folosit este
necesar să-l faceţi inutilizabil tăind cablul
de alimentare înainte de a-l lăsa în cen-
trele de colectare special amenajate.
- Aparatul nu este destinat folosirii de către
persoane (inclusiv copii) a căror capaci-
tăţi fizice, senzoriale, sau mentale sunt
reduse, sau cu lipsă de experienţă ori de
cunoştinţe, făcând excepţie cazul în care
ele au putut beneficia, prin intermedierea
unei persoane răspunzătoare de siguran-
ţa lor, de o supraveghere sau de instruc-
ţiuni referitoare la folosirea aparatului.
- Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru
a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.