Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 32

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 32
HU - 2
HU
1.3 A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLHATATLANNÁ
TÉTELE
A környezetvédelem érdekében, a helyi ér-
vényben levő normák szerint haladjon. Ha
a készülék használhatatlan és javíthatatlan,
akkor végezze el az alkotórészek szelektív
leselejtezését.
Az elektromos készüléket nem szabad ház-
tartási hulladékként leselejtezni, hanem be
kell tartani az elektromos berendezések hul-
ladékainak leselejtezésére vonatkozó spe-
ciális szabályzat által bevezetett szelektív
gyűjtést (25/7/05 - 2002/96/EK - 2003/108/
EK, 151. számú irányelv).
Az elektromos eszközöket egy át-
húzott hulladékgyűjtő jelképével
látták el. A jelkép azt jelenti, hogy
a berendezés 2005 augusztus 13-a
után került piacra és szelektív hul-
ladékként kell kezelni.
A berendezések nem megfelelő vagy sza-
bálytalan leselejtezése vagy azok helytelen
használata a tartalmazott szerek és anyagok
figyelembe vételével személyi sérülésekhez
és a környezetben okozott károkhoz vezet-
het. Az elektromos berendezések olyan le-
selejtezése, amely nem tartja tiszteletben
az érvényben levő normákat, közigazgatási
bírságokhoz és büntetőjogi szankciókat von
maga után.
1.4 VONATKOZÁSI
NORMÁK
A készülék az érvényben levő gépek irány-
elvben meghatározottakkal konformis és az
“EK” konformitási nyilatkozatban leírt nor-
máknak megfelelően készült.
1.5 KICSOMAGOLÁS
A csomagolóanyag eltávolítása után, amit a
csomagolóanyagon feltüntetett módon kell
elvégezni, ellenőrizze a berendezés és a
szállított alkatrészek épségét.
Ha látható rongálódást észlel, akkor értesít-
se a viszonteladót vagy a kijelölt ügyfélszol-
gálatot.