Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 31

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 31
HU - 1
HU
Tartalomjegyzék
1.1 BEVEZETÉS ....................................... 1
1.2 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK . 1
1.3 A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLHATATLANNÁ TÉTELE ..... 2
1.4 VONATKOZÁSI NORMÁK ................. 2
1.5 KICSOMAGOLÁS ............................... 2
1.1 BEVEZETÉS
MEGJEGYZÉS:
A tisztítógép használata előtt figyelmesen
olvassa el a jelen kézikönyvet és a géppel
szállított “Használati utasítást”.
A jelen kéizkönyv és a “Használati és kar-
bantartási utasítás” a gép szerves részét
képzik; Ezért egy biztonságos és minden
felhasználó (üzemeltetők és karbantartó
személyzet) számára elérhető helyen kell
tárolni a gép teljes élettartama alatt, annak
leselejtezéséig.
1.2 ÁLTALÁNOS
FIGYELMEZTETÉSEK
- Műanyag zacskókat, polisztirolt, fémkap-
csokat, stb... ne hagyjon gyerekek köze-
lében, mivel esetleges veszély forrásaivá
válhatnak.
- A készülék üzembe helyezése előtt ellen-
őrizze, hogy a hálózati feszültség meg-
egyezik a tájékoztató táblán feltüntetett
értékekkel.
- A tápvezeték aljzatból való eltávolításá-
hoz NE húzza a tápvezetéket, hanem
fogja meg a villásdugót és azt húzza ki az
aljzatból.
- A készülék használata során teljesen te-
kerje le a tápvezetéket.
- Hosszabbító használata megengedett,
de csak akkor, ha a készülék teljesítmé-
nye szerint jóváhagyott és megfelelő mé-
retű és jó állapotban van.
- Ne használja a készüléket, ha a villásdu-
gó vagy a tápvezeték nincs jó állapotban.
- Ha a készülék tápvezetéke megrongá-
lódott, akkor azt kizárólag a gyártó által
erre kijelölt ügyfélszolgálati központ cse-
rélheti ki.
- Ne vezesse a tápvezetéket kiálló élek fö-
lött.
- Kerülje a tápvezeték összenyomását.
- Ne használja a készüléket nedves vagy
vizes kézzel.
- Ne tegye ki a készüléket légköri ható-
erőknek.
- Ne használja a készüléket, ha annak -
ködésében meghibásodást fedez fel, ha-
nem vigye a kijelölt ügyfélszolgálathoz.
- Meghibásodás esetén csak a kijelölt ügy-
félszolgálathoz forduljon eredeti pótalkat-
részekért.
- Bármilyen karbantartói vagy tisztítói tevé-
kenység elvégzése előtt húzza ki a táp-
vezetéket az aljzatból.
- Ne mossa le a készüléket vízsugárral.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más
folyadékba.
- Tisztítsa a készüléket egy víztől nedves
kendővel; ne használjon súrolószereket,
trielint, oldószereket.
- Ha a készülék működésképtelen, akkor
tegye azt használhatatlanná a tápveze-
ték átvágásával, mielőtt az erre szolgáló
hulladékgyűjtő helyre viszi.
- A készüléket nem tervezték csökkent fizi-
kai, érzékszervi vagy értelmi képességű
vagy tapasztalat és szükséges ismeretek
hiányával küzdő személyek (gyerme-
kek beleértve) általi használatra, hacsak
a biztonságukra felelős személy nem
ügyel, felügyeletet nem tart vagy a készü-
lék használatára vonatkozó utasításokat
velük nem közli.
- Figyeljen oda, hogy a gyermekek ne
játszhassanak a készülékkel.