Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 30

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 30
TR - 2
TR
1.3 CİHAZIN İMHA EDİLMESİ
Çevreyi korumak amacıyla geçerli olan yerel
yönetmeliklere göre hareket edin.
Cihaz artık kullanılamaz hale geldiğinde par-
çalarını ayrıştırılmış atık olarak elden çıkarın.
Elektrikli cihazlar kentsel atık olarak elden
çıkarılamaz ve elektrikli cihazlardan oluşan
atıkların ayrıştırılmış olarak elden çıkarılma-
sını tanımlayan özel düzene uygun şekilde
bertaraf edilmelidir (khk no 151tarih 25/7/05
- 2002/96/CE - 2003/108/CE).
Elektrikli cihazlar üzerinde bir çar-
işareti taşıyan tekerlekli bir çöp
bidonu simgesi ile işaretlenirler. Bu
simge cihazın 13 Ağustos 2005’ten
daha sonra pazara sunulduğunu ve
ayrıştırılmış atık toplamaya tabi ol-
duğunu belirtir.
Cihazların uygunsuz ya da yasalara aykırı el-
den çıkarılması ya da bunların uygunsuz kul-
lanımı, içerdiği maddeler ve materyaller göz
önüne alındığında kişilere ve çevreye zarar
verebilir. Geçerli yönetmeliklere uygun olma-
yacak şekilde elektrikli atıkların elden çıkarıl-
ması idari ve cezai yaptırımları gerektirir.
1.4 REFERANS NORMLAR
Cihaz yürürlükte olan makine direktifine ve
“CE” uygunluk beyanında belirtilen normlara
uygun olarak üretilmiştir.
1.5 AMBALAJDAN ÇIKARMA
Ambalajın kendi üzerinde belirtilen talimatla-
ra göre ambalajı çıkardıktan sonra cihazın ve
yanında verilen tüm parçalarının tam oldu-
ğunu kontrol edin.
Eğer gözle görülür bir hasar ile karşılaşırsa-
nız satıcınızı ya da yetkili servis merkezini
arayın.