Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 29

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 29
TR - 1
TR
Dizin
1.1 GİRİŞ ................................................... 1
1.2 GENEL UYARILAR ............................. 1
1.5 CİHAZIN İMHA EDİLMESİ .................. 2
1.6 REFERANS NORMLAR ..................... 2
1.7 AMBALAJDAN ÇIKARMA ................. 2
1.1 GİRİŞ
NOT:
Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu ve
makine ile birlikte verilen “Kullanım ve bakım
kılavuzu”nu dikkatli bir şekilde okuyun.
Bu kılavuz ile “Kullanım ve bakım kılavuzu”
makinenin bütünleyici bir parçasını oluş-
turmakta olup güvenli ve tüm kullanıcıların
(operatörler ve bakımdan sorumlu personel)
ulaşabileceği bir yerde, imha edilmesine ka-
dar makinenin tüm ömrü boyunca, özenle
saklanmalıdır.
1.2 GENEL UYARILAR
- Plastik, polistiren torbalar, zımbalar vb.
potansiyel tehlike kaynağı olduklarından
çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bıra-
kılmamalıdır.
- Cihazı çalıştırmadan önce geriliminin
cihazın bilgi tabelasında yazan verilere
uygun olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çıkarmak için besleme kab-
losunu çekMEyin, elinizle fişin kendisini
tutarak prizden çıkarın.
- Cihazı kullanırken elektrik kablosunu so-
nuna kadar uzatın.
- Uzatma kablosu kullanımına sadece
onaylıysa, cihazın gücüne göre ayarlan-
mışsa ve iyi durumdaysa izin verilir.
- Fiş ya da elektrik kablosu iyi durumda de-
ğilse cihazı kullanmayın.
- Cihazın besleme kablosu hasarlıysa sa-
dece üretici tarafından onaylı teknik ser-
vis merkezlerinde değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosunu kesici kenarların üze-
rinden geçirmemeye dikkat edin.
- Elektrik kablosunu ezmekten kaçının.
- Islak ya da nemli ellerinizle cihazı kullan-
mayın.
- Cihazı atmosferik etkenlere maruz bırak-
mayın.
- Çalışmasında anomali mevcutsa cihazı
kullanmayın ve yetkili teknik servis mer-
kezine götürün.
- Arıza olması durumunda sadece yetkili
teknik servis merkezlerine başvurun ve
sadece orijinal yedek parça kullanın.
- Herhangi bir bakım ya da temizleme mü-
dahelesi gerçekleştirmeden önce fişi priz-
den çekmek mecburidir.
- Cihazı üzerine su püskürterek yıkamayın.
- Cihazı su ya da başka sıvıların içine ba-
tırmayın.
- Cihazı ıslak bir bezle temizleyin; aşındı-
rıcı deterjanlar, tiner ve solventler kullan-
mayın.
- Cihaz kullanım dışı olduğunda uygun
atık toplama merkezine vermeden önce
elektrik kablosunu keserek cihazı kullanı-
lamaz hale getirmek gereklidir.
- Cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel en-
gelli veya deneyim ve bilgi sahibi olma-
yan kişilerce (ayrıca çocuklar tarafından)
başlarında güvenliklerinden sorumlu ikin-
ci bir kişinin gözetimi olmaksızın veya ci-
hazın kullanımı konusunda eğitim almak-
sızın kullanılmamalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamaları için -
zetimsiz bırakılmamalıdır.