Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 28

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 28
SK - 2
SK
1.3 LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA
Za účelom ochrany životného prostredia po-
stupujte podľa platných miestnych predpisov.
Ak prístroj nie je možné používať ani opra-
viť, zaistite jeho likvidáciu formou recyklácie
jeho jednotlivých súčastí.
Elektrický prístroj nie je možné zlikvidovať
ako súčasť bežného komunálneho odpadu,
s jeho jednotlivými časťami je v súlade so
zvláštnym predpisom týkajúcim sa likvidácie
odpadov z elektrických zariadení treba nalo-
žiť ako so separovaným odpadom. (v Talian-
sku v súlade s nariadením vlády č. 151 z 25.
7. 2005 – 2002/96/ES– 2003/108/ES).
Elektrické zariadenia označené
symbolom znázorňujúcim preškrt-
nutý kontejner na odpad na ko-
lieskach. Významom symbolu je,
že zariadenie bolo uvedené na trh
po 13. auguste 2005 a že sa na
neho vzťahuje povinnosť separo-
vaného zberu.
Nevhodná či nepovolená likvidácia zariadení
alebo ich nepatričné použitie môže s ohľa-
dom na látky a materiály, ktoré sú ich súčas-
ťou, spôsobiť škody na zdraví osôb alebo
poškodenie životného prostredia. Likvidácia
elektrického odpadu v rozpore s platnými
predpismi bude mať za následok uplatnenie
správnych a trestných sankcií.
1.4 PRÍSLUŠNÉ PREDPISY
Zariadenie bolo vyrobené v súlade s platnou
smernicou o strojových zariadeniach a v -
lade s predpismi uvedenými v osvedčení o
zhode „ES”.
1.5 VYBAĽOVANIE
Po odstránení obalu spôsobom na ňom uve-
deným skontrolujte neporušenosť prístroja a
všetkých súčastí, ktorými je vybavený.
Ak zistíte zjavné poškodenie, kontaktujte
výrobcu alebo autorizované stredisko servis-
ných služieb.