Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 27

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 27
SK - 1
SK
Obsah
1.1 ÚVOD .................................................. 1
1.2 VŠEOBECNÉ POKYNY ...................... 1
1.5 LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA ................... 2
1.6 PRÍSLUŠNÉ PREDPISY ..................... 2
1.7 VYBAĽOVANIE ................................... 2
1.1 ÚVOD
POZNÁMKA:
Predtým, ako prístroj začnete používať, si
pozorne prečítajte túto príručku a návod „Po-
užitie a údržba“, ktoré boli dodané spolu s
prístrojom.
Táto príručka a „Návod na použitie a údržbu“
nedielnou súčasťou prístroja; je treba ich
starostlivo uschovať na bezpečnom mieste,
ku ktorému budú mať všetci užívatelia (ob-
služní pracovníci a personál poverený údrž-
bou) prístup, a to po celú dobu životnosti
stroja až do jeho demolácie.
1.2 VŠEOBECNÉ POKYNY
- Plastové sáčky, polystyrén, sponky atď.
sa nesmejú nechať v dosahu detí, lebo
predstavujú potenciálne zdroje nebezpe-
čenstva.
- Pred uvedením prístroja do prevádzky sa
uistite o tom, že napätie v sieti odpovedá
napätiu uvedenému na štítku s údajmi.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky NE-
POŤAHUJTE za napájaci kábel, zástrčku
vytiahnite tak, že ju uchopíte a potiahnete
za ňu rukou.
- Počas používania prístroja celkom odmo-
tajte elektrický kábel.
- Je povolené používať len schválené pre-
dlžovacie šnúry, ktorých rozmer odpove-
výkonu prístroja a ktoré v dobrom
stave.
- Ak zástrčka alebo elektrický kábel nie
v dobrom stave, prístroj nepoužívajte.
- Ak je napájaci kábel prístroja poškode-
ný, jeho výmenu musí vykonať výhradne
stredisko technických služieb autorizova-
né výrobcom.
- Zabráňte tomu, aby sa odmotaný elek-
trický kábel dostal do styku s ostrými hra-
nami.
- Dbajte na to, aby nedošlo k rozmliažde-
niu elektrického kábla.
- Nepoužívajte prístroj s mokrými alebo
vlhkými rukami.
- Zabráňte tomu, aby bol prístroj vystavený
atmosférickým vplyvom.
- Ak prístroj nefunguje správne, odneste
ho do autorizovaného strediska servis-
ných služieb.
- V prípade poruchy sa obráťte výhradne
na autorizované stredisko servisných slu-
žieb a vždy vyžadujte originálne náhrad-
né diely.
- Pred vykonaním akékoľvek údržby ale-
bo čistenia je nutné vytiahnuť zástrčku z
elektrickej zásuvky.
- Neumývajte prístroj vodnými tryskami.
- Neponárajte prístroj do vody ani iných
kvapalín.
- Prístroj čistite s použitím handry namoče-
nej vo vode; nepoužívajte brusné čistiace
prostriedky, trichloretylén, rozpúšťadla.
- Po skončení životnosti prístroja je treba
ho pred odovzdaním do príslušnej zberne
učiniť nepoužiteľným ustrihnutím napája-
cieho kábla.
- Výrobok nie je určený na použitie oso-
bami (vrátanie detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými či mentálnymi
schopnosťami, alebo tými, ktoré s jeho
použitím nemajú dostatočné skúsenosti
či nedisponujú potrebnými znalosťami, a
to pokiaľ im zo strany osoby zodpovedné
za bezpečnosť neboli podané inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku.
- Deti musia byť pod dozorom, aby bolo
zaistené, že si s prístrojom nebudú hrať.