Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 26

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 26
CS - 2
CS
1.3 LIKVIDACE PŘÍSTROJE
Za účelem ochrany životního prostředí po-
stupovat podle platných místních předpisů.
V případě, kdy spotřebič není možné použít
a nelze jej opravit, jednotlivé součásti musí
být likvidovány jako tříděný odpad.
Elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány
jako běžný domácí odpad, ale je třeba po-
stupovat podle zvláštních platných předpisů
pro zpracování součástí elektrických přístro-
(Vyhláška č. 151 z 25/7/05 - 2002/96/CE
- 2003/108/CE).
Elektrické přístroje jsou označeny
symbolem přeškrtnutého odpado-
vého koše na kolečkách.
Tento symbol je znakem, že tento
přístroj byl uveden na trh po 13 srp-
nu 2005 a podléhá tedy tříděnému
zpracování odpadu.
Nevhodné či nepovolené zpracování odpadu
z elektrických přístrojů, s ohledem na obsa-
žené součásti a materiály, může způsobit
vážné škody na zdraví osob či na životním
prostředí. Zpracování
odpadu z elektrických
spotřebičů, které je v rozporu s platnými záko-
ny, je trestně stíháno a podléhá sankcím
.
1.4 POUŽITÉ NORMY
Přístroj je vyroben v souladu s platnými
směrnicemi o strojním zařízení a s normami
uvedenými v Prohlášení o shodě “CE”.
1.5 VYBALENÍ PŘÍSTROJE
Po odstranění obalu dle pokynů uvedených
přímo na obalu zkontrolovat celistvost pří-
stroje a přítomnost veškerého příslušenství,
kterým je přístroj vybaven.
V případě zjištění zřejmých vad kontaktujte
prodejce nebo pověřené servisní středisko.