Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 25

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 25
CS - 1
CS
Obsah
1.1 ÚVOD .................................................. 1
1.2 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ ............. 1
1.3 LIKVIDACE PŘÍSTROJE .................... 2
1.4 POUŽITÉ NORMY ...............................2
1.5 VYBALENÍ PŘÍSTROJE ..................... 2
1.1 ÚVOD
POZNÁMKA:
Předtím, než přístroj začnete používat, si po-
zorně přečtěte tuto příručku a návod „Použití
a údržba“, které byly dodány spolu s přístro-
jem.
Tato příručka a „Návod k použití a údržbě“
jsou nedílnou součástí přístroje; je třeba je
pečlivě uschovat na bezpečném místě, ke
kterému budou mít všichni uživatelé (obsluž-
pracovníci a personál pověřený údržbou)
přístup, a to po celou životnost stroje do
jeho demolici.
1.2 VŠEOBECNÁ
UPOZORNĚNÍ
- Umělohmotné, polystyrenové sáčky,
svorky apod. nesmí být nikdy ponechány
na dosah dětí, jelikož představují poten-
ciální nebezpečí.
- Před uvedením přístroje do provozu je
nutné zkontrolovat, zda napětí v síti od-
povídá napětí, které je uvedeno na iden-
tifikačním štítku.
- Při odpojení zástrčky ze zásuvky nikdy
NETAHAT za přívodní kabel, při odpojo-
vání uchopit zástrčku rukou a pouze poté
ji vysunout ze zásuvky.
- Během používání spotřebiče je třeba
vždy
Zcela odvinout elektrický kabel.
- Je povoleno pouze použití technicky
schválených prodlužovacích kabelů, di-
menzovaných podle výkonu spotřebiče,
které jsou v dobrém technickém stavu.
- Nepoužívat přístroj, jestliže zásuvka či
elektrický kabel nejsou v dobrém stavu
- V případě poškození elektrického kabelu
spotřebiče je nutné okamžitě zajistit jeho
výměnu výhradně v servisním středisku
pověřeném výrobcem.
- Elektrický kabel se nesmí dotýkat ostrých
rohů.
- Elektrický kabel nesmí být stlačen.
- Nikdy se nedotýkat spotřebiče vlhkýma
nebo mokrýma rukama.
- Nenechávat spotřebič vystaven atmosfé-
rickým vlivům.
- Nepoužívat spotřebič, jestliže byly shle-
dány funkční poruchy. V tomto případě
musí být spotřebič odevzdán pro opravu
do pověřených servisních středisek.
- V případě poruchy se obracejte pouze na
pověřená servisní střediska a vyžadujte
vždy originální náhradní díly.
- Před jakoukoli údržbou nebo čištěním od-
pojte elektrický kabel ze zásuvky.
- Nemyjte spotřebič proudem vody.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiných
kapalin.
- Spotřebič se čistí hadříkem zvlhčeným
vodou; nepoužívat abrazivní čistící pří-
pravky, tetrachlor, ředidla.
- V případě vyřazení spotřebiče z provozu
je nutné přeříznout přívodní kabel a od-
nést jej do příslušných pověřených sbě-
ren.
- Přístroj není určen pro použití ze strany
osob (včetně dětí) se sníženými těles-
nými či duševními schopnostmi nebo ze
strany osob bez zkušeností a znalostí,
s výjimkou případů, kdy byly poučeny o
použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost či pracují pod dozorem.
- Udržujte děti pod dohledem a nepovoluj-
te jim hrát si s přístrojem.