Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 24

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 24
PL - 2
PL
1.3 ROZBIÓRKA
URZĄDZENIA
W celu ochrony środowiska rozbiórkę należy
przeprowadzać zgodnie z aktualnymi przepi-
sami lokalnymi.
Kiedy urządzenie nie nadaje się już ani do
użytku ani do naprawy, postępować zgodnie
z przepisami likwidacji odpadów.
Zabrania się wyrzucania sprzętu elektronicz-
nego razem z odpadami komunalnymi, nale-
ży je zbierać osobno i oddawać do punktów
zbiórki surowców wtórnych, zgodnie z euro-
pejską dyrektywą dotyczącą usuwania odpa-
dów pochodzących ze sprzętu elektrycznego
(Dz.U. nr. 151 z dnia 25/7/05 - 2002/96/WE
- 2003/108/WE).
Na urządzeniach elektrycznych
znajduje się symbol przekreślone-
go kosza. Wskazuje on, że sprzęt
został wprowadzony na rynek po
13 sierpnia 2005 i że należy on do
grupy przedmiotów, które trzeba
oddawać do specjalnych punktów
zbiórki.
Niewłaściwe lub nielegalne pozbywanie się
zużytego sprzętu lub jego nieodpowiednie
użytkowanie w odniesieniu do substancji i
materiałów zawartych, może powodować
szkody na osobach i na mieniu. Pozbywa-
nie się odpadów elektrycznych, w sposób
niezgodny z obowiązującymi normami może
doprowadzić do zastosowania sankcji admi-
nistracyjnej i karnej.
1.4 NORMY ODNIESIENIA
Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie
z aktualną dyrektywą maszynową i zgodnie z
normami wskazanymi w deklaracji zgodności
˶WE˝.
1.5 ROZPAKOWYWANIE
Po usunięciu opakowania, jak wskazano
w znajdującej się na nim instrukcji, nale-
ży sprawdzić nienaruszenie urządzenia i
wszystkich jego elementów.
W przypadku napotkania widocznych szkód,
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym centrum serwisowym.