Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 23

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 23
PL - 1
PL
Spis treści
1.1 WSTĘP ................................................1
1.2 OGÓLNE OSTRZEŻENIA ................... 1
1.3 ROZBIÓRKA URZĄDZENIA ............... 2
1.4 NORMY ODNIESIENIA ....................... 2
1.5 ROZPAKOWYWANIE ......................... 2
1.1 WSTĘP
ZANOTUJ:
Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważ-
nie niniejszą instrukcję i instrukcję “Obsługi i
konserwacji”, dostarczoną wraz z maszyną.
Niniejsza instrukcja oraz “Instrukcja obsługi i
konserwacji” stanowią integralną część ma-
szyny; muszą być dlatego przechowywane z
dbałością, w bezpiecznym miejscu, dostęp-
nym dla wszystkich użytkowników (operato-
rzy i konserwatorzy) przez cały okres eksplo-
atacyjny maszyny, aż do jej rozbiórki.
1.2 OGÓLNE OSTRZEŻENIA
- Foliowe worki, styropian, spinacze, itp.
powinny być przechowywane w miejscu
niedostępnym dla dzieci, gdyż są one po-
tencjalnym źródłem zagrożenia.
- Przed zastosowaniem urządzenia należy
upewnić się, że napięcie sieciowe odpo-
wiada danym wskazanym na tabliczce
znamionowej.
- Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowe-
go NIE NALEŻY ciągnąć za przewód za-
silający, lecz wyjąć wtyczkę chwytając za
jej obudowę.
- W czasie pracy urządzenia należy całko-
wicie rozwinać przewód zasilający.
- Dozwolone jest używanie wyłącznie ate-
stowanych przedłużaczy, odpowiednio
przystosowanych do mocy urządzenia
oraz będących w dobrym stanie technicz-
nym.
- Nie korzystać z urządzenia jeśli wtyczka
lub przewód zasilający nie w dobrym
stanie technicznym.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia jest
uszkodzony, powinien on zostać wymie-
niony wyłącznie w autoryzowanym serwi-
sie technicznym producenta.
- Unikać przesuwania przewodu zasilają-
cego nad ostrymi krawędziami.
- Nie zgniatać przewodu zasilającego.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wil-
gotnymi rękami.
- Nie narażać urządzenia na działanie wa-
runków atmosferycznych.
- Nie korzystać z urządzenia w przypad-
ku wystąpienia nieprawidłowości w jego
działaniu, lecz oddać go do autoryzowa-
nego centrum serwisowego.
- W przypadku uszkodzenia kontaktować
się tylko z autoryzowanym centrum ser-
wisowym w celu zamówienia wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
- Przed wykonaniem wszelkich zabiegów
konserwacyjnych lub czyszczących nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda siecio-
wego.
- Nie czyścić urządzenia pod strumieniem
wody.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w
innych płynach.
- Czyścić urządzenie przy pomocy zmo-
czonej w wodzie szmatki; nie używać ry-
sujących środków czyszczących, terpen-
tyny, rozpuszczalników.
- Kiedy urządzenie jest niezdatne do użyt-
ku, przed oddaniem go do specjalnego
punktu zbiórki, należy koniecznie unie-
możliwić korzystanie z niego poprzez
odłączenie kabla zasilającego.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ogra-
niczonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych lub przez
osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba
że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo lub po poinstru-
owaniu przez osobę odpowiedzialną za
korzystanie z urządzenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby
nie bawiły się urządzeniem.